Fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Statut

I. NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA

§ 1

Muzeum Historii Żydów Polskich, zwane dalej Muzeum, działa w szczególności na podstawie:

 1. ustawy z dnia 21 listopada 1996 roku o muzeach (Dz.U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24 z późn. zm.),
 2. ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.),
 3. niniejszego statutu.

§ 2

Założycielami Muzeum są miasto stołeczne Warszawa (zwane dalej Miastem) i Minister Kultury (zwany dalej Ministrem), zwani dalej Organizatorami, oraz stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce z siedzibą w Warszawie (zwane dalej Stowarzyszeniem). Miasto, Minister oraz Stowarzyszenie zwani są dalej Założycielami.

Muzeum jest posiadającą osobowość prawną instytucją kultury – muzeum wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Miasto. Muzeum zostanie wykreślone z rejestru prowadzonego przez Miasto i wpisane do rejestru prowadzonego przez Ministra w pierwszym dniu roboczym roku następującego po roku kalendarzowym, w którym Miasto ustanowi na rzecz Muzeum prawo użytkowania nieruchomości, na której ma znajdować się obiekt, w którym docelowo będzie prowadzona działalność Muzeum.

Siedzibą Muzeum jest m. st. Warszawa, a terenem działania obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.

Muzeum używa pieczęci okrągłej zawierającej pośrodku godło Rzeczypospolitej Polskiej a w otoku napis “Muzeum Historii Żydów Polskich”.

II. ZAKRES DZIAŁANIA

§ 3

Przedmiotem działania Muzeum jest ukazanie dziejów Żydów na historycznych terenach Rzeczypospolitej Polskiej, w tym na terenie Warszawy. W tym celu Muzeum w szczególności będzie:

 1. gromadzić zabytki związane z tradycją i kulturą żydowską,
 2. katalogować i naukowo opracowywać zgromadzone muzealia,
 3. przechowywać zgromadzone zabytki w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo oraz magazynować je w sposób dostępny do celów naukowych,
 4. zabezpieczać i konserwować muzealia,
 5. użyczać i przyjmować w depozyt zabytki zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 6. udostępniać zgromadzone zbiory szerokiej publiczności z kraju i z zagranicy poprzez prowadzenie działalności wystawienniczej, w szczególności przez stworzenie ekspozycji stałej Muzeum,
 7. organizować koncerty, przedstawienia, pokazy filmowe i multimedialne,
 8. opracowywać, publikować i rozpowszechniać wydawnictwa z zakresu swojej działalności,
 9. prowadzić bibliotekę i mediatekę do celów oświatowych oraz dział zbiorów,
 10. inspirować i prowadzić działalność popularyzatorską oraz współpracować z instytucjami edukacyjnymi w zakresie objętym swoją działalnością, a także podejmować zadania badawcze, gdy jest to konieczne dla ustalenia i weryfikacji prezentowanych przez muzeum informacji,
 11. organizować lub współorganizować spotkania, zjazdy i konferencje związane z zakresem swojej działalności,
 12. prowadzić inną działalność kulturalną, edukacyjną, badawczą, poświęconą prezentacji historii i kultury żydowskiej a także jej związkom z historią i kulturą polską oraz europejską.

Muzeum poświęca szczególną uwagę wspieraniu wszelkich działań zmierzających do wychowania młodego pokolenia w duchu wzajemnej tolerancji oraz szacunku dla tradycji i kultury żydowskiej.

Muzeum może realizować swoje cele poprzez współpracę z polskimi i zagranicznymi instytucjami kultury, edukacyjnymi i naukowymi (w szczególności z Żydowskim Instytutem Historycznym Instytutem Naukowo-Badawczym), organami administracji państwowej i samorządowej, organizacjami pozarządowymi, mediami, a także innymi osobami i jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej.

III. ORGANY ZARZĄDZAJĄCE

§ 4

Dyrektor zarządza Muzeum i reprezentuje je na zewnątrz.

Dyrektora Muzeum powołuje się na okres 5 lat, na zasadach określonych w przepisach prawa, z uwzględnieniem trybu przewidzianego w § 5.

Do wykonywania w imieniu Muzeum czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do Dyrektora będzie upoważniony Organizator prowadzący rejestr Muzeum.

Dyrektor może zostać odwołany ze stanowiska na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.

§ 5

Dyrektora powołuje i odwołuje Organizator prowadzący rejestr Muzeum w porozumieniu z drugim Organizatorem i po uzyskaniu zgody Stowarzyszenia.

W przypadku powstania wakatu na stanowisku Dyrektora przed upływem okresu, na który był powołany, obowiązki Dyrektora pełni – do dnia osiągnięcia porozumienia i uzyskania zgody, o których mowa w ust. 1, nie dłużej jednak niż przez trzy miesiące – zastępca Dyrektora wyznaczony przez Organizatora prowadzącego rejestr.

W przypadku niezawarcia porozumienia lub nieuzyskania zgody Stowarzyszenia w terminie wskazanym w ust. 2, a także w przypadku braku porozumienia lub zgody Stowarzyszenia co do osoby nowego Dyrektora do czasu upływu okresu, na który był powołany dotychczasowy Dyrektor, Organizator prowadzący rejestr powołuje osobę pełniącą obowiązki Dyrektora. W miarę możliwości pełnienie obowiązków Dyrektora powinno zostać powierzone dotychczasowemu Dyrektorowi lub jednemu z jego zastępców.

Osoba pełniąca obowiązki Dyrektora może wykonywać wyłącznie czynności zwykłego zarządu oraz nie może zatrudniać nowych pracowników bez zgody Założycieli.

W przypadkach określonych w ust. 2 i 3, Założyciele obowiązani są do prowadzenia konsultacji w sprawie powołania Dyrektora Muzeum aż do czasu osiągnięcia porozumienia przez Organizatorów i uzyskania zgody Stowarzyszenia.

Oświadczenie o wyrażeniu zgody, o której mowa w ust. 1, lub odmowie jej wyrażenia powinno zostać udzielone w terminie 14 dni od dnia otrzymania prośby o jej wyrażenie, pod rygorem pominięcia.

Rygor pominięcia zgody, o którym mowa w ust.6, znajduje zastosowanie w przypadku niemożności doręczenia Stowarzyszeniu prośby o jej udzielenie.

§ 6

Organizatorzy za zgodą Stowarzyszenia mogą powierzyć zarządzanie Muzeum osobie fizycznej na zasadach i w trybie określonym w obowiązujących przepisach.

§ 7

Dyrektor Muzeum powołuje i odwołuje zastępców, w liczbie nieprzekraczającej trzech, na czas nieokreślony.

Zastępca Dyrektora może zostać w każdym czasie odwołany.

§ 8

Organizację wewnętrzną Muzeum oraz zakres zadań komórek organizacyjnych określa Regulamin Organizacyjny nadawany przez Dyrektora, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów.

Zmiany Regulaminu Organizacyjnego dokonywane są w trybie określonym w ust. 1.

§ 9

Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Muzeum upoważniony jest Dyrektor Muzeum samodzielnie, dwóch zastępców Dyrektora działających łącznie albo zastępca Dyrektora wraz z pełnomocnikiem działający łącznie.

IV. RADA MUZEUM

§ 10

Przy Muzeum działa Rada Muzeum zgodnie z ustawą o muzeach.

Kadencja członków Rady Muzeum trwa cztery lata.

 

§ 11

Członków Rady Muzeum powołuje Organizator prowadzący rejestr Muzeum w porozumieniu z drugim Organizatorem i po uzyskaniu zgody Stowarzyszenia.

Rada Muzeum składa się z 15 członków.

Przy uzupełnianiu składu Rady uwzględnia się w pierwszej kolejności kandydatów wskazanych przez instytucje, które przekazały na rzecz Muzeum środki w wysokości przenoszącej równowartość miliona euro. Liczba członków Rady Muzeum będących przedstawicielami podmiotów, które przekazały na rzecz Muzeum środki finansowe w wysokości przenoszącej równowartość miliona euro nie może przekroczyć 1/3 składu Rady Muzeum.

Członkowie Rady Muzeum pełnią funkcje społecznie, bez prawa do wynagrodzenia, również w formie ryczałtowej (diet) oraz bez prawa zwrotu kosztów podróży.

§ 12

Rada Muzeum wybiera ze swojego grona przewodniczącego.

Uchwały Rady Muzeum są podejmowane zwykłą większością głosów członków Rady Muzeum, przy udziale co najmniej połowy statutowego składu Rady Muzeum. Głosowanie może być przeprowadzone korespondencyjnie.

Szczegółowy tryb prac Rady Muzeum określa uchwalony przez nią regulamin.

Obsługę kancelaryjno-biurową Rady Muzeum zapewnia Muzeum.

§ 13

Do kompetencji Rady Muzeum należy:

dokonywanie czynności, o których mowa w art. 11 ust. 2 ustawy o muzeach,

wykonując swoje uprawnienia określone w art. 11 ust. 2 pkt 1 ustawy o muzeach, wyrażanie opinii w następujących sprawach:

 1. umów, których wartość przedmiotu przekracza równowartość 1 000 000 zł (słownie: jeden milion złotych),
 2. czynności, których przedmiotem ma być rozporządzenie majątkiem Muzeum wykraczające poza zakres zwykłego zarządu, a w każdym razie przenoszące równowartość 500 000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) jednorazowo lub równowartość 5 000 000 zł (słownie: pięć milionów złotych) łącznie w ciągu jednego roku, w tym użyczenie lub oddanie w depozyt części majątku osobom fizycznym lub prawnym a także jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej,
 3. ogólnej koncepcji programu historycznego i programu edukacyjnego Muzeum,
 4. projektu architektonicznego budynku Muzeum.

Ponadto, Rada Muzeum, wykonując swoje uprawnienia określone w art. 11 ust. 2 pkt 1 ustawy o muzeach, ma prawo opiniować propozycje dotyczące połączenia, podziału lub likwidacji Muzeum, dotyczące zmian statutu oraz odwołania dyrektora Muzeum przed upływem kadencji.

V. KOLEGIA DORADCZE

§ 14

Dyrektor może tworzyć – z własnej inicjatywy lub na wniosek przynajmniej połowy zatrudnionych muzealników – kolegia doradcze o charakterze stałym lub dla realizacji konkretnego zadania. Powołując kolegium Dyrektor określa przedmiot działania i liczbę członków kolegium.

W skład kolegium wchodzą osoby powołane przez Dyrektora spośród pracowników Muzeum lub spoza ich grona.

Kolegium formułuje opinie w kwestiach stanowiących przedmiot jego działania.

Uchwały kolegium podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków.

Członkowie kolegium wybierają ze swego grona przewodniczącego.

Obsługę kancelaryjno-biurową kolegium zapewnia Muzeum.

Członkowie kolegium niebędący pracownikami Muzeum pełnią funkcje społecznie bez prawa do wynagrodzenia również w formie ryczałtowej (diet) oraz bez prawa do zwrotu kosztów podróży.

VI. NADZÓR

§ 15

Nadzór nad Muzeum sprawują Organizatorzy oraz Rada Muzeum na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa i w niniejszym Statucie.

Corocznie w terminie do końca lutego Dyrektor przygotowuje i przedstawia do zatwierdzenia Radzie Muzeum roczny merytoryczny plan działalności wraz z planem finansowym, a także sprawozdanie roczne z działalności Muzeum z poprzedniego roku.

W razie niezatwierdzenia przez Radę Muzeum planu, o którym mowa w ust. 3 sprawę rozstrzygają Organizatorzy za zgodą Stowarzyszenia.

VII. GOSPODARKA FINANSOWA

§ 16

Muzeum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Podstawą gospodarki finansowej Muzeum jest plan działalności Muzeum z uwzględnieniem wysokości dotacji Organizatorów oraz środków zapewnionych przez Stowarzyszenie.

Majątek Muzeum może być wykorzystywany jedynie dla realizacji celów wynikających z zakresu działania Muzeum.

§ 17

Środki niezbędne do prowadzenia działalności przez Muzeum zapewniają Organizatorzy w formie dotacji oraz Stowarzyszenie w formach prawem przewidzianym.

§ 18

Przychodami Muzeum są dotacje Organizatorów, środki otrzymywane od Stowarzyszenia, wpływy z prowadzonej działalności, środki otrzymywane od innych osób oraz z innych źródeł.

VIII. ZMIANA STATUTU

§ 19

Zmiana Statutu będzie wymagała zgodnej woli Założycieli i będzie skuteczna z chwilą podpisania przez Założycieli porozumienia o zmianie Statutu, pod warunkiem uzyskania zgód wymaganych przepisami prawa.

Zmiany Statutu mogą dokonać dwaj Założyciele z wyłączeniem trzeciego, o ile ten uległ likwidacji i nie ma następców prawnych pod tytułem ogólnym, niepodejmuje korespondencji przez okres 3 miesięcy, zmienił adres bez powiadomienia pozostałych Założycieli i przy zachowaniu należytej staranności nie można ustalić jego nowego adresu.

Jeżeli Założyciel nie wykonuje wynikającego z umowy o utworzeniu instytucji kultury pod nazwą Muzeum Historii Żydów Polskich obowiązku zapewniania środków na prowadzenie Muzeum przez okres co najmniej dwóch lat, do czasu rozpoczęcia ponownego wywiązywania się z powyższego obowiązku zawieszeniu ulegają jego prawa statutowe. W takiej sytuacji wynikające ze Statutu uprawnienia, a w szczególności uprawnienia określone w § 5, 6, 11, 21 oraz w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu są wykonywane przez pozostałych Założycieli, bez udziału Założyciela niewykonującego obowiązku zapewniania środków na prowadzenie Muzeum przez okres co najmniej dwóch lat.

IX DZIAŁALNOŚĆ DODATKOWA

§ 20

W celu finansowania działalności określonej w § 3 Muzeum może prowadzić, jako dodatkową, działalność gospodarczą według zasad określonych w obowiązujących przepisach, o ile działalność ta nie spowoduje ograniczenia przedmiotu działalności Muzeum, określonego w § 3.

Działalność określona w ust. 1 może być prowadzona w szczególności w zakresie: sprzedaży wydawnictw i pamiątek, odpłatnego organizowania imprez kulturalnych, naukowych, edukacyjnych, projekcji, spektakli, konferencji i innych spotkań, obsługi ruchu turystycznego, wykonywania ekspertyz, świadczenia usług wydawniczych, wypożyczania wystaw i materiałów dokumentacyjnych, usług konserwatorskich, reprodukcyjnych, badawczych, wynajmu pomieszczeń, publikacji i rozpowszechnia wydawnictw z zakresu swojej działalności.

X. POŁĄCZENIE, PODZIAŁ, LIKWIDACJA

§ 21

Połączenia, podziału lub likwidacji Muzeum dokonują Organizatorzy po uzyskaniu zgody Stowarzyszenia, na warunkach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.