Darowizna – inne formy

Przekazanie darowizny na rzecz muzeum skutkuje nadaniem tytułu Donatora lub uhonorowaniem Donatora przez muzeum. Darowizny są przeznaczane na statutową działalność muzeum. Darowizny celowe przeznaczane są wyłącznie na cele uzgodnione przez Donatora z muzeum.

Przedmiotem darowizny mogą być:

 1. kwoty pieniężne, w tym długoterminowe zobowiązania pieniężne,
 2. nieruchomości,
 3. papiery wartościowe,
 4. spadki i zapisy,
 5. polisy ubezpieczeniowe,
 6. inne przedmioty majątkowe,
 7. in kind – usługi profesjonalne (np. audyt, doradztwo prawne, obsługa medialna, konsulting).

Umowa zawiera:

 • określenie przedmiotu darowizny i jej wartości,
 • harmonogram przekazania przedmiotu darowizny,
 • klauzulę dotyczącą możliwości ujawnienia bądź zachowania w poufności danych Donatora,
 • klauzulę umożliwiającą swobodne rozporządzanie przedmiotem darowizny przez muzeum, a w przypadku darowizn celowych – określenie przeznaczenia przedmiotu darowizny.

Darowizna celowa

W przypadku darowizn o wartości przekraczającej 30 zł Donator może wskazać cel, który ma być za pomocą tej darowizny finansowany. Cel jest każdorazowo dokładnie opisany w umowie darowizny (Darowizna celowa).

Darowizna celowa może być przekazana w szczególności na następujące cele:

 • wystawa stała;
 • wystawy czasowe i podróżujące;
 • działalność edukacyjna;
 • działalność kulturalna;
 • działalność naukowa;
 • promocja Muzeum w Polsce i zagranicą;
 • Infrastruktura muzeum;
 • kolekcja sztuki i zakup obiektów muzealnych;
 • Portal Wirtualny Sztetl;
 • Portal Polscy Sprawiedliwi;
 • Centrum Informacyjne;
 • statutowe działania muzeum.