Edukacja

Żydowskie dziedzictwo kulturowe 2013-2017

Żydowskie dziedzictwo kulturowe. Program realizowany w latach 2013-2017.

Chronić pamięć i kształtować przyszłość to misja Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Nasze programy edukacyjne dotarły do młodzie­ży, edukatorów, specjalistów i szerokiej publicz­ności na całym świecie przede wszystkim dzięki grantowi w wysokości 4,3 miliona euro udzielo­nemu z funduszy norweskich i EOG przez Islan­dię, Liechtenstein i Norwegię.

Grant ten przeznaczony był na realizację progra­mu Żydowskie dziedzictwo kulturowe od wrze­śnia 2013 roku do kwietnia 2017 roku, w partner­stwie z instytucjami norweskimi: The Center for Studies of Holocaust and Religious Minorities, The Falstad Memorial and Center for Human Ri­ghts, The European Wergeland Centre oraz mu­zeami żydowskimi w Oslo i Trondheim.

Celem programu była ochrona i popularyzacja dziedzictwa polskich Żydów poprzez edukację, zgodnie z przekonaniem, że poznanie bogatej i dramatycznej historii polskich Żydów nie tylko pogłębia wiedzę, lecz także uczy szacunku do osób odmiennych wyznań i kultur, przeciwdziała ksenofobii, przygotowuje młodych ludzi do życia we współczesnym zróżnicowanym społeczeń­stwie.

Przez 32 miesiące programu (od września 2013 r. do kwietnia 2016 r., zakończenie w kwietniu 2017 r.), zrealizowaliśmy 3000 wydarzeń dla 435 tys. uczestników w 240 miejscowościach w Polsce i Norwegii; portale internetowe odnotowały 4,6 miliona sesji, zaś filmy edukacyjne - pół miliona widzów.

Muzeum POLIN otrzymało wiele prestiżowych, międzynarodowych wyróżnień, w tym tytuł Europejskiego Muzeum Roku 2016 oraz nagrodę European Museum Academy. Jurorzy tych konkursów podkreślali wysoką jakość i szeroki zasięg naszych projektów edukacyjnych. Sam program zdobył niezwykle ważną Nagrodę Unii Euro­pejskiej dla Dziedzictwa Kulturowego / Europa Nostra 2017.

Również badania potwierdzają wysoką jakość tych działań. Aż 82% z 1251 badanych uczniów deklaruje, że dzięki naszym warsztatom zdobyło bądź pogłębiło wiedzę, a 90% nauczycieli, którzy byli w muzeum z uczniami, chce tu wrócić. Z kolei nauczyciele uczestniczący w badaniach fokuso­wych podkreślali, że w muzeum mogą lepiej reali­zować wybrane elementy podstawy programowej. Uczestnicy skierowanego do dorosłych progra­mu Oblicza różnorodności ocenili go na 4,67 w 5-stopniowej skali.

Poznajcie program Żydowskie dziedzictwo kulturowe:

Tłumaczenie na Polski Język Migowy

 

Dzięki wsparciu udzielonemu z funduszy norweskich i EOG oraz z budżetu Państwa, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN zrealizowało również projekt "Żydowskie dziedzictwo kulturowe. Polsko-norweskie działania bilateralne w 2017 roku" Więcej >>

Wsparcie udzielone z funduszy norweskich i EOG przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię.

www.eeagrants.orgwww.norwaygrants.org 
Więcej o projekcie „Żydowskie dziedzictwo kulturowe”

--------------------------------------------------------------

Za realizację działań informacyjnych i promocyjnych związanych z programem Żydowskie dziedzictwo kulturowe odpowiada Dział Komunikacji i Ewaluacji. Kontakt: Karol Kwiatkowski, [email protected]