Grupa młodych ludzi rozmawia w parach.
fot. Magda Starowieyska/Muzeum Historii Żydów Polskich

Oblicza różnorodności

Programy dla dorosłych, w tym głównie młodych dorosłych, obejmowały wykłady, spotkania, dyskusje, akcje miejskie, rezydencje artystyczne, warszta­ty, różne działania długofalowe oraz programy dla osób z niepełnosprawnościami, realizowane pod ha­słem Oblicza różnorodności.

Spotkania dla dorosłych to cykl dzia­łań, który dawał możliwość zdobycia wiedzy o różnorodności kulturowej, etnicznej, religij­nej i społecznej, tworząc przestrzeń do refleksji nad uprzedzeniami i stereotypami oraz budując platformę dialogu międzykulturowego. Zachęca­liśmy do spojrzenia na kulturę i historię Żydów polskich w szerszym, bardziej uniwersalnym kon­tekście budowania relacji swój-obcy, mniejszość­-większość, funkcjonowania obok siebie odmien­nych grup. Norweskim parterem projektu było The European Wergeland Center.

Odbiorcami i uczestnikami działań byli dorośli mieszkańcy Warszawy, w tym głównie młodzi dorośli, a także eksperci z Polski i Norwegii, ak­tywiści, przedstawiciele organizacji pozarządo­wych i instytucji kultury, mieszkańcy Muranowa i osoby z niepełnosprawnościami, a także artyści z całego świata. Wiele z działań zostało przepro­wadzonych we współpracy z przedstawicielami różnych mniejszości.

Na program Oblicza różnorodności składał się m.in. cykl działań Wielokulturowa Warsza­wa, podczas którego przyglądaliśmy się miastu i jego wielokulturowości z różnych perspektyw. Spotkania, dyskusje, akcje miejskie, warsztaty połączone były z długofalowymi działaniami ze społecznością lokalną. Wielką popularnością cie­szyła się wystawa czasowa Warszawa, Warsze przedstawiająca żydowską historię miasta. Cykl Swój – obcy – inny. Muzeum wobec stereotypów dał możliwość podjęcia tematyki dyskryminacji, stereotypizacji, dialogu międzyreligijnego m.in. poprzez szereg warsztatów antydyskryminacyj­nych. Dzięki programowi rezydencji artystycz­nych Muzeum Otwarte – edukacja w działaniu gościliśmy w Muzeum 18 artystów z całego świa­ta, którzy podejmowali w swych pracach tematy dziedzictwa żydowskiego i wielokulturowości. Część prac zaprezentowaliśmy na wystawie cza­sowej Obecność/ Brak/ Ślady. Współcześni arty­ści o żydowskiej Warszawie.

Wiele z działań przeprowadziliśmy też dla grup marginalizowanych i we współpracy z nimi – jak np. szereg inicjatyw na rzecz osób z niepełno­sprawnościami czy mniejszości narodowych i etnicznych.

Ważne jest, że w naszych działaniach odnosili­śmy się do współczesnych wyzwań społecznych i kulturowych, w tym wzrastającej w przestrzeni publicznej mowy nienawiści czy kryzysu w spra­wie uchodźców.

Badania ewaluacyjne potwierdziły wysoką jakość i użyteczność prowadzonych działań: najwyższe lub niemal najwyższe zadowolenie z poziomu merytorycznego programu zadeklarowało 75% badanych uczestników. Ocenili, że działania dały im możliwość zdobycia przydatnych umiejętności (4,67), poszerzyły wiedzę (4,40) i budują wza­jemne zrozumienie i szacunek (4,56) (5-stopnio­wa skala, badanie ankietowe 292 uczestników).

Wsparcie udzielone z funduszy norweskich i EOG przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię

 

www.eeagrants.orgwww.norwaygrants.org 
Więcej o projekcie "Żydowskie dziedzictwo kulturowe"