Fomularz online do konkursu na koncepcję i realizację filmu krótkometrażowego.

Zgłoszenia należy składać do dnia 31.08.2019, godz. 23:59. 

Wszystkie szczegóły konkursu opisaliśmy w Zasadach konkursu >>

W przypadku pytań, prosimy o przesłanie ich e-mailem na adres: filmcall@polin.pl

Odpowiedzi na pytania przesłane drogą mailową zostaną opublikowane na www.polin.pl w zakładce Najczęściej zadawane pytania (FAQ).

Opis konkursu >>

Informacje podstawowe
Prosimy o załączenie krótkiego życiorysu twórcy/czyni lub twórców/czyń napisanego w trzeciej osobie, dodanie wybranej filmografii, oraz listy ewentualnych nagród (maks. 2000 znaków ze spacjami).
Dlaczego zdecydował/a się Pani/Pan na udział w konkursie i jakie jest Państwa osobiste zaangażowanie w temat filmu (maks. 1500 znaków łączenie ze spacjami).
Jeżeli Pani/Pana film zawiera historię społeczności, jak postrzega Pani/Pan siebie w relacji do niej? (maks. 1 500 znaków ze spacjami)
Propozycja filmu
(maks. 250 znaków ze spacjami)
(maks. 1200 znaków ze spacjami)
(maks. 7000 znaków ze spacjami)
Wstępny budżet filmu, który powinien zawierać założone koszty wstępne projektu (w tym dokumentacja, prawa autorskie i licencje, podróże, ewentualne koszty administracyjne, podatki i inne zobowiązania publiczne, ), założone koszty produkcji (w tym wynagrodzenie dla ekipy filmowej i twórców, scenografii, koszty sprzętu, obsługi planu itd.) oraz założone koszty post-produkcji (w tym koszty montażu, obróbki dźwięku i obrazu itd.). Budżet powinien obejmować całkowite koszty produkcji filmu konkursowego. Jury konkursu weźmie pod uwagę rzetelność przygotowania budżetu, oraz adekwatność budżetu do założeń produkcyjnych i artystycznych filmu. Ostateczny budżet filmu zostanie przedłożony przez Laureata najpóźniej na 5 dni przed podpisaniem umowy z Muzeum, z tym zastrzeżeniem, że wysokość ostatecznego budżetu może różnić się w stosunku do budżetu wstępnego o 10% i jednocześnie nie może przekroczyć kwoty 56 000 PLN brutto.
Dorobek artystyczny
Tytuł | Długość | Rok produkcji | Link do www lub plik z filmem (maks. 128 MB)
Tylko jeden plik.
Limit 128 MB.
Dozwolone rozszerzenia: avi mov mp3 ogg wav rar zip.
Oświadczenia
W odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie konkursowe oferuję wykonanie jednego filmu zgodnie ze złożoną ofertą konkursową oraz wymogami ogłoszenia konkursowego za cenę brutto: ________________________ (zaoferowana cena nie może przekroczyć kwoty w wysokości 56 000 PLN brutto).
Zapoznałem/am się i akceptuję dokumentację niniejszego postępowania konkursowego, w tym: Ogłoszenie formalne, Regulamin (załącznik nr 1 do ogłoszenia o udzielanym zamówieniu) i Umowę (istotne postanowienia umowy).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu dla potrzeb niezbędnych do prowadzenia postępowania konkursowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000), Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).
Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji dotyczących prowadzonego postępowania konkursowego w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 z późn. zm.) o treści marketingowej.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN z siedzibą w Warszawie (00-157) ul. Anielewicza 6. W Muzeum POLIN został wyznaczony Inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez email iod@polin.pl, lub telefonicznie tel. 22 471 03 41. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji działalności statutowej, misji i zadań Muzeum POLIN na podstawie art. 6 ust. a) rozporządzenia, czyli zgody osoby, której dane dotyczą. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT, podmioty świadczące na rzecz Muzeum usługi księgowe, badania jakości obsługi, dochodzenia należności, usługi prawne, analityczne, marketingowe, operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki w zakresie realizacji płatności, organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia na Pani/Pana usług drogą elektroniczną – przez czas świadczenia na Pani/Pana rzecz usług drogą elektroniczną, w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu kierowania do Pani/Pana przez Muzeum treści marketingowych – do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w tym zakresie. Po tym okresie dane osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości. Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Muzeum prosi o wycofanie zgody w formie pisemnej na adres (Warszawa (00-157) ul. Anielewicza 6) lub elektronicznej (wiadomość email na adres iod@polin.pl ). Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również będą profilowane. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu świadczenia usług, w tym usług drogą elektroniczną na Pani/Pana rzecz lub zawierania oraz wykonywania umów. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez Muzeum jest brak możliwości świadczenia usług.
Zaoferowana cena brutto oferty konkursowej zawiera wszystkie koszty, jakie będzie musiał ponieść Organizator konkursu z uwzględnieniem wszelkich obciążeń podatkowych.
Wykonam przedmiot zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w dokumencie postępowania.
W razie wybrania przez Organizatora konkursu mojej oferty konkursowej zobowiązuję się do zawarcia umowy na warunkach zawartych w dokumencie „Umowa” (Istotne dla Stron postanowienia Umowy).