Najczęściej zadawane pytania

KONKURS NA KOORDYNATORÓW DZIAŁAŃ LOKALNYCH

  1. W jaki sposób można zgłosić się do udziału w projekcie?

Należy zapoznać się z Regulaminem konkursu oraz przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z wymaganymi załącznikami na adres mnk@jewishmuseum.org.pl do dnia 5 marca 2014 r.

 

  1. Czy zgłaszając się w konkursie, muszę mieć już zgodę instytucji, z którą chcę współpracować we wskazanej przeze mnie miejscowości?

Tak. Aby zgłoszenie konkursowe było ważne, należy:

  1. wskazać instytucję partnerską w zgłoszeniu konkursowym,
  2. załączyć do zgłoszenia konkursowego list intencyjny od tej instytucji, w którym będzie potwierdzona jej zgoda na wsparcie projektu, jeśli zgłoszenie zostanie przyjęte do realizacji.

 

  1. Jak instytucja może zostać partnerem lokalnym?

Regulamin nie wyklucza żadnego podmiotu posiadającego osobowość prawną. Może to być zarówno organ administracji publicznej, instytucja kultury, organizacja pozarządowa i in.

 

  1. Co zrobić, jeśli partner lokalny nie dysponuje miejscem na wystawę zaproponowanym w zgłoszeniu?

Jeśli partner lokalny nie dysponuje miejscem, gdzie ma zostać rozstawiony kontener z wystawą, należy do zgłoszenia dołączyć dokument od instytucji, która jest dysponentem tego miejsca. Dokument musi zawierać wstępną zgodę na wykorzystanie wskazanego w zgłoszeniu miejsca w sytuacji, gdy zgłoszenie zostanie przyjęte do realizacji

 

  1. Jakie są wymagane warunki techniczne do przyjęcia wystawy Muzeum na kółkach w naszym mieście?

Wystawa mieści się w dwóch kontenerach z „tarasem”. Łączna powierzchnia potrzebna do rozstawienia kontenerów to minimum 6m x 7,5m. Podłoże pod kontenerami powinno być równe i utwardzone (płyty chodnikowe, asfalt, bruk, kostka). Dojazd do miejsca rozstawienia kontenerów powinien być możliwy i legalny dla samochodów ciężarowych. Możliwe, że będzie potrzebne uzyskanie specjalnego pozwolenia na wjazd samochodu ciężarowego np. na rynek miasta. Dla potrzeb wystawy konieczne jest przyłącze do prądu.

 

  1. Czy jest przewidziane wynagrodzenie dla koordynatora działań lokalnych?

Tak. Organizator przewiduje wynagrodzenie dla koordynatorów. Jego wysokość jest uzależniona od liczby wszystkich koordynatorów, których zgłoszenia zostaną przyjęte do realizacji i podana do wiadomości koordynatorów na etapie negocjowania umowy.