REGULAMIN FESTIWALU PAMIĘCI

1. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Festiwalu Pamięci będą przebywać na terenie, na którym przeprowadzana jest impreza. Każda osoba przebywająca na tym terenie podczas imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego regulaminu.
 
2. Celem festiwalu jest wspólna refleksja nad rolą pamięci historycznej we współczesnym świecie. Celem regulaminu jest zapewnienie stosownych warunków do takiej refleksji.
 
3. Wstęp na Teren Festiwalu przysługuje osobom posiadającym bilety, które przy wejściu zostaną zamienione na specjalne opaski.
 
4. Organizator Imprezy może odmówić wstępu na Festiwal osobom:
a) nieposiadającym biletu lub opaski na rękę,
b) zdradzającym brak zainteresowania celem festiwalu,
c) znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających substancji,
d) zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie, niekulturalnie lub w inny sposób stwarzający zagrożenie dla bezpieczeństwa lub powagi Festiwalu.
 
5. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy: broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, transparentów, książek o tematyce historycznej, wyrobów pirotechnicznych, profesjonalnych aparatów fotograficznych i kamer video.
 
6. Służby Porządkowe i Informacyjne są uprawnione do wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym powagę festiwalu i utrudniającym realizację jego celu, a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia terenu festiwalu.
 
7. Organizator zastrzega sobie prawo do niespełnienia oczekiwań estetycznych uczestników festiwalu bez podania jakiegokolwiek wyjaśnienia w tej sprawie.
 
8. Uczestnik festiwalu może być narażony na przebywanie w strefie głośnych dźwięków oraz kontakt z treściami nieodpowiadającymi jego oczekiwaniom.
 
9. Podczas festiwalu będą używane światła stroboskopowe.
 
10. Uczestnicy festiwalu biorą w nim udział z własnej, nieprzymuszonej woli.
 
11. Organizator utrwala przebieg imprezy dla celów dokumentacji i promocji/reklamy Imprezy oraz innych przedsięwzięć organizatora, a także sponsorów Imprezy. Wizerunek osób przebywających na terenie imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.