Muzeum

Regulamin Konkursu "Nagroda POLIN"

§ 1.
Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu pod nazwą  "Nagroda POLIN", zwanego dalej "Konkursem", jest Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN z siedzibą w Warszawie (00-157), ul. M. Anielewicza 6, wpisane do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i  Dziedzictwa Narodowego pod numerem RIK 89/2014, posiadające NIP 525-234-77-28 i Regon 140313762, tel. (22) 471 03 00, e-mail: [email protected], zwane dalej "Organizatorem".
 2. Celem Konkursu jest wyłonienie laureata Nagrody POLIN - osoby fizycznej, osoby prawnej albo innej instytucji (organizacji), która poprzez swoje działania chroni pamięć o historii polskich Żydów oraz przyczynia się do kształtowania wzajemnego zrozumienia i szacunku pomiędzy Polakami i Żydami.
 3. Regulamin określa ogólne zasady przeprowadzenia i udziału w Konkursie. Konkurs jest wydarzeniem cyklicznym, odbywa się raz do roku. Szczegółowe postanowienia dotyczące poszczególnych edycji Konkursu określa każdorazowo ogłoszenie o Konkursie. W razie rozbieżności pomiędzy postanowieniami zawartymi w ogłoszeniu o Konkursie a postanowieniami Regulaminu, pierwszeństwo mają postanowienia zawarte w ogłoszeniu o Konkursie.
 4. Ogłoszenie o Konkursie i Regulamin zostaną zamieszczone na stronie internetowej Organizatora: www.polin.pl.
 5. Konkurs ma charakter otwarty i dwuetapowy, w którym:
  1. w ramach etapu pierwszego – zbierane są zgłoszenia kandydatów do nagrody. Zgłoszenia można dokonać poprzez jego wysłanie do Organizatora. Sekretarz Konkursu, na podstawie kryteriów konkursowych przeprowadza weryfikację formalną i merytoryczną wszystkich kandydatów oraz wydaje opinię na temat zgłoszonych kandydatów;
  2. w ramach etapu drugiego – Sąd Konkursowy dokonuje wyboru laureata spośród zgłoszonych kandydatów na podstawie kryteriów konkursowych oraz przyznaje ewentualne wyróżnienia.
 6. Konkurs prowadzony jest w języku polskim.

§ 2.
Sposób porozumiewania się Organizatora z osobami zgłaszającymi kandydatów

 1. Osobą uprawnioną do udzielania informacji o Konkursie jest Sekretarz Konkursu.
 2. O wyjaśnienie postanowień Regulaminu oraz ogłoszenia o Konkursie uczestnicy Konkursu mogą zwracać się za pośrednictwem poczty elektronicznej do Sekretarza Konkursu na adres: [email protected].
 3. Organizator Konkursu udziela wyjaśnień dotyczących postanowień Regulaminu oraz ogłoszenia o Konkursie w terminie przewidzianym w ogłoszeniu o Konkursie.

§ 3.
Zgłoszenie kandydatów do Nagrody POLIN

 1. Kandydatów do Nagrody POLIN zgłaszać mogą:
  1. osoby fizyczne, w tym członkowie Sądu Konkursowego i pracownicy Muzeum,
  2. osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.
 2. Kandydatem do Nagrody POLIN może być osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, w tym fundacja, stowarzyszenie, instytucja lub inna organizacja, która w minionych dwóch latach wyróżniła się działaniami na polach zgodnych z misją Organizatora, służącymi ochronie pamięci o historii polskich Żydów oraz przyczyniającymi się do wzajemnego zrozumienia i szacunku pomiędzy Polakami i Żydami. Kandydatami do Nagrody POLIN mogą być takie osoby, których działania nie są finansowane wyłącznie ze środków publicznych oraz których działalność nie polega na pełnieniu funkcji powierzonej przez organy rządowe lub samorządowe w strukturze podmiotu utworzonego ze środków publicznych.
 3. Jedna osoba może zgłosić dowolną liczbę kandydatów do Nagrody POLIN za pomocą oddzielnych formularzy zgłoszeniowych.
 4. Zgłoszenia kandydata do Nagrody POLIN dokonuje się za pomocą formularza konkursowego umieszczonego na stronie Organizatora: www.polin.pl w terminie wskazanym w ogłoszeniu o Konkursie. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu zgłaszania kandydatów do Nagrody POLIN bez podania przyczyny. O zmianie tej poinformuje na stronie www.polin.pl.
 5. Formularz konkursowy zawiera w szczególności:
  1. imię i nazwisko zgłaszającego, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lub dane podmiotu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 oraz jego adres e-mail do korespondencji;
  2. imię i nazwisko lub nazwę / firmę kandydata do Nagrody POLIN;
  3. uzasadnienie zgłoszenia kandydata do Nagrody POLIN oraz opis działań (osiągnięć) kandydata służących ochronie pamięci o historii polskich Żydów oraz przyczyniających się do wzajemnego zrozumienia i szacunku pomiędzy Polakami i Żydami;
  4. potwierdzenie zapoznania się z niniejszym regulaminem i zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgłaszającego zgodnie z § 8;
  5. zgodę kandydata na przekazanie Organizatorowi danych i materiałów, o których mowa w pkt. 2 i 3 . 
 6. W formularzu konkursowym mogą zostać zawarte linki do materiałów audio/foto/video dotyczących prezentacji osiągnięć kandydata do Nagrody POLIN. Zgłaszający oświadcza, że udostępnienie materiałów audio/foto/video nie narusza praw osób trzecich. W przypadku nieprawidłowości tego oświadczenia, zgłaszający ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich, zarówno w stosunku do Organizatora, jak i w stosunku do osób trzecich.
 7. Wypełnienie i złożenie formularza konkursowego następuje wyłącznie drogą elektroniczną.
 8. Zgłoszenie kandydata może być zmienione, uzupełnione lub wycofane przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 4.

§ 4.
Sąd Konkursowy i Sekretarz Konkursu

 1. Członków Sądu Konkursowego liczącego od 7 do 12 osób powołuje Organizator i podaje skład do publicznej wiadomości poprzez jego zamieszczenie na stronie www.polin.pl.
 2. Organizator wskazuje Przewodniczącego Sądu Konkursowego spośród członków Sądu Konkursowego. Przewodniczący Sądu Konkursowego lub Sekretarz – na polecenie Przewodniczącego Sądu Konkursowego – zwołuje jego posiedzenia i kieruje jego pracami.
 3. Sekretarza Konkursu, powołuje Organizator.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany osób wchodzących w skład Sądu Konkursowego bez podania powodu.
 5. Decyzje Sądu Konkursowego podejmowane są w drodze głosowania, zwykłą większością głosów członków Sądu Konkursowego.
 6. Każdemu członkowi Sądu Konkursowego przysługuje jeden głos; w razie równości głosów przewodniczącemu Sądu Konkursowego przysługuje głos rozstrzygający.
 7. Organizator ma prawo do zwrotu kosztów podróży członków Sądu Konkursowego na posiedzenia. Zwrot kosztów podroży odbędzie się na podstawie wniosku skierowanego do Organizatora, na zasadach określonych przez Organizatora i przekazanych członkom Sądu Konkursowego wraz z powołaniem.
 8. Członek Sądu Konkursowego, Dyrektor Muzeum albo osoba przez Dyrektora upoważniona sprawuje nadzór nad Sądem Konkursowym w zakresie zgodności przebiegu Konkursu z Regulaminem, a także zatwierdza rozstrzygnięcie Konkursu. Tylko Dyrektor Muzeum może unieważnić Konkurs.

§ 5. 
I Etap Konkursu – weryfikacja zgłoszeń

 1. W ramach I etapu Konkursu Sekretarz Konkursu przeprowadza weryfikację formalną i merytoryczną wszystkich kandydatów.
 2. W ramach I etapu Konkursu Sekretarz Konkursu może zwrócić się drogą elektroniczną do podmiotów dokonujących zgłoszenia kandydata do Nagrody POLIN o uzupełnienie zgłoszenia lub o dostarczenie dodatkowych informacji o kandydacie i jego działaniach.
 3. Organizator informuje kandydata do Nagrody POLIN o zakwalifikowaniu kandydata do Nagrody POLIN do II etapu Konkursu, tj. o nominacji.
 4. W przypadku stwierdzenia, że kandydat do Nagrody POLIN lub dokonane zgłoszenie nie spełniają wymagań określonych w Regulaminie, zgłoszenie zostanie odrzucone.

§ 6. 
II Etap – rozstrzygnięcie Konkursu

 1. Sąd Konkursowy rozstrzyga Konkurs wybierając spośród kandydatów zakwalifikowanych do II etapu Konkursu laureata Nagrody POLIN.
 2. Sąd Konkursowy może przyznać wyróżnienia.
 3. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN może przyznać Nagrodę Specjalną.
 4. Wybór laureata Nagrody POLIN następuje w oparciu o następujące kryteria:
  1. osiągnięcia kandydata i jego zasługi na polach zgodnych z misją Organizatora;
  2. aktywność kandydata (w tym jego działania, o których mowa w § 3 ust. 2).
 5. W ramach II etapu Konkursu Sąd Konkursowy może zwrócić się do kandydata, osób lub instytucji zgłaszających o dostarczenie dodatkowych informacji.
 6. Sąd Konkursowy ma prawo nie przyznać Nagrody POLIN i nie rozstrzygnąć Konkursu, jeżeli stwierdzi, że żaden z kandydatów nie spełnia wymagań Konkursu.
 7. Rozstrzygnięcie Sądu Konkursowego jest ostateczne i nie przysługuje od niego odwołanie.
 8. Niezwłocznie po zakończeniu Konkursu Sekretarz Konkursu zawiadamia laureatów Konkursu oraz osoby wyróżnione o jego wynikach.

§ 7.
Nagrody

 1. Zwycięzca Konkursu otrzyma tytuł laureata Nagrody POLIN, dyplom Nagrody POLIN oraz nagrodę pieniężną.
 2. Osoby wyróżnione przez Sąd Konkursowy otrzymują dyplomy oraz nagrody pieniężne.
 3. Laureat Nagrody specjalnej otrzymuje dyplom lub statuetkę. Organizator dopuszcza również możliwość wypłacenia nagrody pieniężnej w wysokości ustalonej przez Dyrektora Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.
 4. W ogłoszeniu o Konkursie opublikowana będzie łączna pula nagród pieniężnych oraz wysokość nagrody głównej. Wysokość nagród pieniężnych dla osób nominowanych i wyróżnionych ustala Sąd Konkursowy na posiedzeniu. Wynik posiedzenia Sądu Konkursowego ogłaszany jest podczas Finału Konkursu.
 5. Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu Nagroda POLIN oraz ewentualnych wyróżnień i Nagrody Specjalnej odbędzie się podczas Finału konkursu Nagrody POLIN w siedzibie Organizatora oraz online. Informacje o dacie Finału konkursu Nagroda POLIN oraz o formie jej przeprowadzenia zostaną zamieszczone na stronie internetowej Organizatora, tj. www.polin.pl.
 6. Od wypłaconych nagród zostanie potrącona przez Organizatora zaliczka na podatek dochodowy (jeśli wystąpi) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 7. W przypadku rezygnacji wyłonionego laureata z otrzymania Nagrody POLIN, Sąd Konkursowy w drodze ponownego głosowania może wybrać nowego laureata.
 8. Organizator pokryje koszty udział w Finale konkursu osób nominowanych w Konkursie. Pokrycie kosztów udziału w Finale konkursu wymaga zawarcia stosownego porozumienia.

§ 8.
Dane osobowe

 1. Organizator oświadcza, że dane osobowe zgłaszającego kandydata do Nagrody POLIN w zakresie obejmującym imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu będą przetwarzane przez Organizatora jako administratora danych osobowych, zgodnie z przepisami ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2018, poz. 1000) zwanej dalej "Ustawą", Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: "RODO") oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w celu przeprowadzenia Konkursu lub rozdania nagród o ile takowe będą przewidziane w Konkursie. Dane osobowe, o których mowa powyżej będą przetwarzane przez Organizatora przez okres trwania Konkursu oraz przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z Konkursu.
 2. Organizator oświadcza, że dane osobowe kandydatów do Nagrody POLIN w zakresie obejmującym imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, w przypadku finalistów Konkursu dodatkowo: PESEL, numer rachunku bankowego, wizerunek, będą przetwarzane przez Organizatora jako administratora danych osobowych, zgodnie z Ustawą oraz RODO oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w celu przeprowadzenia Konkursu, przyznania, rozdania lub wypłaty nagród przewidzianych w konkursie oraz do promocji konkursu Nagroda POLIN.
 3. Dane osobowe, o których mowa powyżej będą przetwarzane przez Organizatora przez okres trwania konkursu oraz przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z Konkursu. Dane osobowe, o których mowa powyżej będą przetwarzane przez Organizatora przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończył się okres trwania Konkursu w stosunku do danych osobowych uczestników, którzy wygrali nagrody w Konkursie (w związku z obowiązkiem przechowywania dokumentacji podatkowej).
 4. Dane osobowe zgłaszającego i kandydata do nagrody POLIN w zakresie wskazanym w ust. 1 i 2 przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO, zaś wizerunek przetwarzany jest na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia Konkursu, a zgłaszającemu oraz kandydatowi do Nagrody POLIN przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz, z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Ponadto zgłaszającemu oraz kandydatowi do Nagrody POLIN przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Dane osobowe zgłaszającego oraz kandydata do Nagrody POLIN nie będą przekazywane do państwa trzeciego tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), ani do organizacji międzynarodowych.
 7. Z Organizatorem można się skontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres siedziby.
 8. Inspektor Ochrony Danych powołany przez Organizatora nadzoruje prawidłowość przetwarzania danych osobowych. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować pod numerem telefonu +48 22 4710341 lub adresem e-mail: [email protected].
 9. Odbiorcami danych osobowych zgłaszającego oraz kandydata do Nagrody POLIN w związku i w celu przeprowadzenia konkursu mogą być:
  1. dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT;
  2. podmioty świadczące na rzecz Organizatora badania jakości obsługi, dochodzenia należności, usługi prawne, analityczne;
  3. operatorzy pocztowi i kurierzy;
  4. operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki w zakresie realizacji płatności;
  5. organy uprawnione do otrzymania danych osobowych zgłaszającego oraz kandydata do Nagrody POLIN na podstawie przepisów prawa.
 10. Osoba zgłaszająca kandydata jest zobowiązana do poinformowania kandydata o treści niniejszego paragrafu w zakresie przetwarzania jego danych osobowych. 
 11. Zgłaszającemu i Kandydatowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody do przetwarzania danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wcześniejszej zgody.
 12. Dane osobowe zgłaszającego i kandydata do nagrody POLIN bez wyrażenia odrębnej zgody nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie.
 13. Więcej informacji na temat sposobu realizacji praw, określonych powyżej, można uzyskać kontaktując się z Organizatorem lub Inspektorem Ochrony Danych w sposób określony w ust. 7 i 8.
 14. Organizator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

§ 9.
Postanowienia końcowe

 1. Wypełnienie i złożenie formularza konkursowego oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Kandydat do Nagrody POLIN wyrażając zgodę na nominację do Nagrody POLIN akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.
 3. Zgłaszający wyraża zgodę na korzystanie przez Organizatora z treści zgłoszeń, w całości lub w części, zarówno z podaniem imienia i nazwiska zgłaszającego, jak i bez takiego oznaczenia, w działalności Organizatora i podmiotów współpracujących z Organizatorem, w tym w szczególności publikację w Internecie oraz w innych mediach.
 4. Terminy wskazane w Regulaminie lub w ogłoszeniu o Konkursie mogą ulec zmianie. O zmianie terminów Organizator zawiadomi uczestników publikując informację na stronie internetowej Organizatora.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w uzasadnionych przypadkach. O zmianie regulaminu Organizator zawiadomi publikując informację na stronie internetowej Organizatora.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo unieważnienia Konkursu bez podania przyczyny; w takim przypadku zgłaszającym i kandydatom do Nagrody POLIN Konkursu nie przysługują żadne roszczenia wobec Organizatora.