Edukacja

Zajęcia dla szkół ponadgimnazjalnych

fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Cykl I:   Żydowskie sposoby na uświęcanie czasu

 

1. Najważniejszy dzień – szabat

Zajęcia plastyczne przybliżające uczestnikom pojęcia związane z najważniejszym, a zarazem najpowszedniejszym świętem w żydowskiej tradycji – szabatem. Wykonując kolaż, uczestnicy poznają takie pojęcia jak: chała, kidusz, błogosławieństwo itd. Dowiedzą się również o zasadach obowiązujących religijnych Żydów w trakcie tego święta.

2. A oto cykl życia - tradycje i święta żydowskie

Zajęcia poświęcone omówieniu cyklu życia w oparciu o kalendarz żydowski. Uczestnicy dowiedzą się, jak przebiegają żydowskie święta, kto jest ich adresatem i jakie wydarzenia upamiętniają, które ze świąt mają podłoże religijne, a które historyczne.

Cykl II: Wokół żydowskiej religii, tradycji i nauki

 

3. Alef-bejs – warsztaty literackie z jidysz

Zajęcia wprowadzające w świat kultury jidysz za pośrednictwem tekstów literackich, piosenek, ikonografii, plakatów itp. Uczestnicy będą mieli szansę spróbować odczytać proste teksty w jidysz.

4. Bejt Jehudi – przez wieki w żydowskim domu

Zajęcia poświęcone poznaniu tradycyjnego żydowskiego domu, roli rodziny, a w niej kobiety i mężczyzny. Zasady funkcjonowania koszernej kuchni. Uczestnicy będą mogli zaobserwować ciągłość i zmienność żydowskiej tradycji na przestrzeni dziejów.

5. Opowieści biblijne, midrasze, agady, bajki i legendy żydowskie

Zajęcia przybliżające literaturę i tradycję żydowskich opowieści przy użyciu technik teatralnych, muzyki i pracy z tekstem.

Cykl III: Żydowskie miejsca – żydowski świat

 

6. Odczytywanie żydowskiego świata

Zajęcia poświęcone zapoznaniu z najważniejszymi miejscami związanymi z żydowskim dziedzictwem: synagogami, mykwami, szkołami, jesziwami, cmentarzami. Uczestnicy poznają też podstawowe pojęcia ze słownika topografii żydowskiej. Dowiedzą się o miejscach w Polsce, które są szczególnie ważne ze względu na swoją żydowską historię.

7. Mapa żydowskiego świata

Zajęcia pozwolą zapoznać uczestników geografią i danymi demograficznymi współczesnego żydowskiego świata, dowiedzieć się podstawowych faktów o Izraelu i o najważniejszych skupiskach diaspory żydowskiej. Będą też mogli poznać najważniejsze fakty dotyczące współczesnej społeczności polskich Żydów.

8. Z pamiętnika emigranta

Zajęcia oparte o biografie żydowskich XIX- i XX-wiecznych emigrantów. Śledzenie złożonych losów ludzi, których okoliczności zmusiły do emigracji z Polski. Uczestnicy dowiedzą się, dokąd
i w jaki sposób emigrowali Żydzi i jak potoczyło się ich życie na emigracji.

Zajęcia towarzyszące wystawie czasowej „Listy do tych, co daleko” dostępne do dnia 30 września 2013.

Cykl IV: Polin, czyli 1000 lat historii polskich Żydów

 

9. Archeologia legendy

Zajęcia poświęcone poznaniu legend o początkach historii Żydów w Polsce oraz przeprowadzeniu analizy porównawczej pierwszych legend związanych z przybyciem Żydów do Polski z historiami biblijnymi.

10. Żydzi – obywatele II Rzeczpospolitej

Zajęcia opowiadające o życiu społecznym, kulturalnym, religijnym i politycznym społeczności żydowskiej w okresie międzywojennym. Losy grupy ukazane przez pryzmat indywidualnych ludzkich historii.

11. Zagłada – Holokaust – Shoah

Cykl zajęć przedstawiających przyczyny, przebieg i skutki Zagłady dla społeczności żydowskiej w Polsce i na świecie. Wszystkie zajęcia trwają 90 min.

 • Przed Zagładą: antyjudaizm i nowoczesny antysemityzm, narodziny nazistowskich Niemiec
 • Zagłada Żydów Europy: wybuch II wojny światowej, dwie okupacje ziem polskich, plan
 • i realizacja „Ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej”.
 • Powstanie w getcie oczami świadków i uczestników.
 • Powstanie w getcie w literaturze i wspomnieniach.
 • Wrogość – obojętność – pomoc. Trzy postawy społeczeństwa polskiego wobec Zagłady polskich Żydów.
 • Niezwykli ludzie w czasach zła – wybrane portrety Sprawiedliwych wśród Narodów Świata: Irena Sendlerowa, Henryk Sławik, Raoul Wallenberg i Chiune Sugihara.
 • Zagłada oczami dzieci – jak wszystko, co było proste i piękne stało się skomplikowane i okrutne.
 • Skutki Zagłady dla narodu żydowskiego i reszty świata.
 • Ala z elementarza. Liczy się życie, czyli opowieść o Alinie Margolis-Edelman. Zajęcia przedstawiające wojenne losy Aliny Margolis-Edelman i ich wpływ na jej późniejsze postępowanie. Pokazanie siły humanitaryzmu i wagi życia ludzkiego dla osób, które przeżyły sytuacje skrajne.
 • Leopold Socha - bohater mrocznych lat Holokaustu. Zajęcia w oparciu o film Agnieszki Holland „W ciemności”

12. Żydzi w PRL – ofiary, świadkowie czy beneficjenci systemu?

Zajęcia opowiadające o próbie rekonstrukcji życia żydowskiego w Polsce po Zagładzie. Omówienie kolejnych dziesięcioleci PRL i dylematów: zostać czy wyjechać, przeczekać czy współpracować?

13. „Prawo do ojczyzny 1968–1995” – antysemicka kampania 1968 r. widziana oczami emigranta

Zajęcia z wykorzystaniem eksponatów z wystawy czasowej. Warsztaty towarzyszą wystawie „Biografie rzeczy. Dary z kolekcji Muzeum Historii Żydów Polskich” i odbywają się w terminie od 18 października 2013 do 17 lutego 2014.

14. Mała liczebność a duża obecność, czyli Żydzi polscy po 1989 r.

Zajęcia przybliżające najnowszą historię wolnej, demokratycznej Polski i odrodzenia żydowskiego życia. Przedstawienie różnorodności społeczności żydowskiej, ważnych współcześnie dylematów i toczących się debat.

Cykl V:  Edukacja obywatelska i antydyskryminacyjna

 

15. Żydzi – polskie dziedzictwo

Zajęcia przygotowujące do realizacji projektu edukacyjnego mającego na celu poznanie dziedzictwa materialnego polskich Żydów w lokalnym środowisku.

16. Rzeczpospolita – wspólny dom

Zajęcia przybliżające podstawowe konstytucyjne prawa mniejszości narodowych w Polsce
i obowiązki obywateli w stosunku do grup mniejszościowych. Omówienie praw Unii Europejskiej
i ich konsekwencji dla prawa polskiego w odniesieniu do mniejszości narodowych i etnicznych.

17. Antysemityzm – czy to jest nasz problem?

Zajęcia poświęcone próbie zdefiniowania przyczyn i skutków zjawiska antysemityzmu oraz znalezieniu sposobu na efektywne wyeliminowanie go z życia społecznego.

18. „Most nad Wadi” – Izraelczycy i Palestyńczycy budują most ponad nienawiścią

Zajęcia oparte o film o trudnym współżyciu Izraelczyków i Palestyńczyków, którzy próbują budować pokojowe współistnienie tworząc międzykulturową szkołę dla swoich dzieci.

Oferta obowiązuje od 16 września 2013 r. do 28 czerwca 2014 r.

Wszystkie zajęcia z niniejszej oferty są bezpłatne.

Patronat:

Patronat Honorowy Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy

Wsparcie udzielone z funduszy norweskich i EOG przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię

Wsparcie udzielone z funduszy norweskich i EOG przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię - logotyp

 

 

www.eeagrants.org, www.norwaygrants.org

Zajęcia edukacyjne odbywają się bezpłatnie dzięki wsparciu:

Logotypy sponsorów

 

 

 

 

17.09.2013