Seminarium

Seminarium dla sędziów i prokuratorów

Celem szkolenia jest zarówno podniesienie świadomości sędziów i prokuratorów w zakresie zjawiska dyskryminacji, rasizmu, nietolerancji i ksenofobii, jak i lepsze zrozumienie znaczenia przepisów prawa krajowego i międzynarodowego w tym obszarze. Organizatorzy szkolenia stawiają tezę, że bez podjęcia próby zrozumienia motywów działań dyskryminacyjnych, które skierowane są w najbardziej elementarne części tożsamości ludzkiej (rasa, pochodzenie etniczne, płeć, orientacja seksualna, wiek, niepełnosprawność, religia/wyznanie), stosowanie nawet najlepszego ustawodawstwa zakazujące takich zachowań pozostanie nieefektywne. Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy na temat antydyskryminacyjnych standardów prawnych, które stanowią oś nowoczesnej nauki o prawach i wolnościach człowieka. Kombinacja tych dwóch zagadnień – świadomościowych i prawnych ma zagwarantować możliwie najpełniejsze przyswojenie przez uczestników zagadnień z zakresu przeciwdziałania dyskryminacji.

Przebieg: Szkolenie będzie podzielone na dwa podstawowe jednodniowe bloki edukacyjne – praca na świadomości i postawach, oraz praca na konkretnych aktach prawnych regulujących zakaz dyskryminacji. Całość poprzedzona będzie wykładem akademickim o europejskim standardzie równości, który wygłosi dr hab. Prof. UW Mirosław Wyrzykowski, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku. Pierwszy dzień szkolenia poprowadzony zostanie przez dwoje trenerów antydyskryminacyjnych, którzy pracować będą z grupą nad takimi zagadnieniami jak stereotyp, uprzedzenia, dyskryminacja, motywy dyskryminacji, relacje mniejszość-większość, złożoność tożsamości ludzkiej. Drugi dzień będzie miał formę wykładu na temat krajowych i międzynarodowych prawnych standardów antydyskryminacyjnych. 

Metody: Metody zastosowane podczas szkolenia będą zróżnicowane: od pracy w grupach, po indywidualne refleksje, wykłady i prezentacje. Trenerzy położą także nacisk na umożliwienie grupie uczestniczącej w szkoleniu na swobodne wypowiedzi i dyskusje. Całe szkolenie odbywać się będzie w myśl tzw. reguł Chatham House, czyli zapewnienia pełnego komfortu swobody wypowiedzi, luźnej debaty, w której wszyscy uczestnicy mają równe prawa wyrażania swoich różnych poglądów. Zasady te gwarantują atmosferę poufności, i co ważne, uczestnicy nie będą traktowani podczas całego szkolenia jako oficjalni reprezentanci swoich instytucji – ma to umożliwić swobodę wypowiedzi i opinii.      

Trenerzy:

Karolina Kędziora - radczyni prawna, wiceprezeska PTPA

Krzysztof Śmiszek - prezes PTPA

>> Zachęcamy do zapoznania się z relacją z seminarium

Partnerzy projektu:

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury - logotyp

 

 

Partnerzy projektu - logotypy

 

 

Realizacja projektu możliwa dzięki wsparciu firmy:

Boeing - logotyp

 

07.12.2013