Seminarium

Seminarium dla przedstawicieli policji

fot. Magdalena Starowieyska/Muzeum Historii Żydów Polskich

Celem szkoleń jest przede wszystkim zwiększenie własnej skuteczności pracy w służbach mundurowych poprzez przyjrzenie się dotychczasowym czynnościom służbowym z antydyskryminacyjnej perspektywy. Szkolenie służy zwiększeniu wiedzy i świadomości na temat tego, co to jest antydyskryminacja i jak ją włączać w tok zadań służbowych. Uczestniczenie w nim ma zwiększyć gotowość do reagowania na akty dyskryminacji, ksenofobii, antysemityzmu, takich jak np. zakazane prawnie mowę i przestępstwa z nienawiści. Poznanie relacji międzygrupowych przez pryzmat antydyskryminacyjnej optyki może też pozwolić wystrzec się błędów popełnianych w trakcie pracy, takich jak etykietowanie, wtórna wiktymizacja czy profilowanie etniczne. Dzięki pracy indywidualnej i grupowej na szkoleniu można przygotować się do wykonywania czynności służbowych  zgodnie z etyką zawodową, czyli bezstronnie i życzliwie, w sposób nie noszący znamion uprzedzeń, a uwzględniający uzasadnione potrzeby osób, wobec której przeprowadza się czynności służbowe. Ponadto ma ono służyć budowaniu kompetencji do świadomego i celowego przeciwdziałania dyskryminacji.

Przebieg

Szkolenie zostało podzielone na dwie zasadnicze części. Pierwszy dzień to okazja do uwspólnienia wiedzy na temat stereotypów, uprzedzeń i mechanizmu dyskryminacji oraz zastanowienie się kto, kiedy, przez kogo i z jakiego powodu jest w Polsce dyskryminowany. Podstawą tej wiedzy będzie przyjrzenie się relacjom międzygrupowym w kontekście grup dominujących i mniejszościowych w społeczeństwie oraz zdiagnozowanie rodzajów potencjalnych ataków i incydentów wymierzonych w mniejszości społeczne, ze szczególnym uwzględnieniem mniejszości etnicznych, narodowych i wyznaniowych. To także czas na analizę własnego położenia oraz jego wpływu na pracę z osobami z różnych grup większościowych i mniejszościowych. Drugiego dnia osoby uczestniczące będą analizować konkretne przypadki będące przejawami dyskryminacji, molestowania, mowy nienawiści i innych przestępstw na tle wieku, narodowości, etniczności, wyznania, płci czy innych. Zdobyta wiedza zostanie wykorzystana do ćwiczenia umiejętności prewencji i interwencji wobec aktów dyskryminacji przy wykonywaniu zadań służbowych przez funkcjonariuszy i funkcjonariuszki.

Uzupełnieniem części warsztatowej będzie wykład dotyczący krajowych i międzynarodowych prawnych standardów antydyskryminacyjnych.

Metody

Szkolenie zostało zaprojektowane w taki sposób, aby odpowiedzieć na trzy obszary uczenia: zwiększanie świadomości, wiedzy i umiejętności. Szkolenie będzie miało formę warsztatową, z wykorzystaniem aktywnych metod uczenia i w oparciu o praktyczne przykłady i doświadczenia. Zaproponowane zostaną takie metody, jak ćwiczenia grupowe i indywidualne, odgrywanie ról i symulacje oraz studia przypadków. Każde aktywne ćwiczenie będzie podsumowane przy wykorzystaniu mini-wykładów i prezentacji trenerskich. Budowanie szkolenia w oparciu o doświadczenie i analizę rzeczywistości ma przyczynić się do zwiększenia jego użyteczności i dać praktyczne zastosowanie.  Nacisk będzie położony nie tylko na przyswajanie nowej wiedzy, ale przede wszystkim na umiejętności zastosowania już posiadanej wiedzy. Warsztat ma także rozbudzić auto-motywację do poszerzania wiedzy w temacie szkolenia i poszukiwania nowych rozwiązań, co powinno z kolei przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu.

Trenerzy:

Dominika Cieślikowska - psycholożka, trenerka umiejętności międzykulturowych, antydyskryminacyjnych i genderowych

Krzysztof Śmiszek - prezes PTPA

Partnerzy projektu:

Partnerzy projektu - logotypy

 

 

Policja - logotyp

 

 

Realizacja projektu możliwa dzięki wsparciu firmy:

Boeing - logotyp

 

07.01.2014