Ogłoszenie

Zapytanie ofertowe: Dezynfekcja i dezynsekcja gazem sterylizacyjnym w stacjonarnej próżniowej komorze fumigacyjnej Obiektów MHŻP

Fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Muzeum Historii Żydów Polskich zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym realizacji zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (bez podatku VAT), i którego przedmiotem jest dezynfekcja i dezynsekcja gazem sterylizacyjnym w stacjonarnej próżniowej komorze fumigacyjnej Obiektów MHŻP wraz z transportem z i do siedziby Zamawiającego.


Sposób i miejsce realizacji zamówienia:

  • Obiekty MHŻP będą przygotowane przez Zamawiającego w miarę potrzeb, w partiach, dostosowując wymiary wsadu do objętości przestrzeni roboczej komory fumigacyjnej. Muzeum zastrzega sobie prawo do wydawania zbiorów do dezynfekcji w partiach mniejszych niż wymieniono powyżej w sytuacjach wyjątkowych. Muzeum każdorazowo będzie uprzedzać o planowanej dezynfekcji najpóźniej 14 dni przed datą wydania zbiorów.
  • Wykonawca odbiera i dostarcza zbiory osobiście z i do siedziby Zamawiającego przed i po wykonaniu usługi dezynfekcji i dezynsekcji. Wydanie i zwrot zostaną potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym. Każdorazowo transport zbiorów będzie się odbywał samochodem specjalistycznym i zostanie wykonany zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 15 maja 2008 roku w sprawie warunków, sposobu i trybu przenoszenia muzealiów oraz Rozporządzenia Ministra Kultury I Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2014 r. w sprawie zabezpieczania zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą.
  • Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia odpowiednich warunków bezpieczeństwa i posiadać zabezpieczenia przed kradzieżą, uszkodzeniem i pożarem.
  • Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utratę, zniszczenie lub uszkodzenie Obiektów oraz za spowodowanie w nich ubytku, bez względu na przyczynę, w tym ponosi odpowiedzialność za ich przypadkową utratę lub uszkodzenie.
  • W razie utraty lub zniszczenia Obiektów Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty odszkodowania odpowiadającego wartości Obiektów z daty przekazania.
  • Wykonawca nie ma prawa oddawać Obiektów do używania lub na przechowanie innym instytucjom, osobom prawnym lub fizycznym, ani też używać tych Obiektów do celów innych.

Termin realizacji zamówienia: do 31 grudnia 2018 r.

Kryteria oceny ofert: 100% cena (fumigacja + transport w obie strony)

W przypadku możliwości zrealizowania wyżej wymienionego zamówienia, prosimy o przesłanie oferty e-mailem na adres: [email protected] najpóźniej do dnia 10.03.2017 do godziny 21:00.