Ogłoszenie

Zapytanie ofertowe dotyczące współpracy w bibliotece Muzeum POLIN

Fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Muzeum Historii Żydów Polskich zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym realizacji zamówienia, którego przedmiotem jest współpraca w bibliotece Muzeum Historii Żydów Polskich.


W zakres współpracy wchodzić będzie:

  • skatalogowanie minimum 380 zbiorów bibliotecznych w języku jidysz oraz w języku hebrajskim w systemie bibliotecznym;
  • zinwentaryzowanie minimum 380 nowości bibliotecznych w języku jidysz oraz w języku hebrajskim oraz sporządzanie list nowości wraz z wyceną;
  • udostępnianie księgozbioru oraz udzielanie informacji naukowej pracownikom na temat historii i kultury Żydów w Polsce w oparciu o własną wiedzę oraz dostępne zasoby instytucji;
  • pomoc przy innych pracach związanych z biblioteką oraz Centrum Informacyjnym.

Sposób i miejsce realizacji zamówienia: czynności muszą być wykonywane w siedzibie Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Strony w trybie roboczym.

Termin realizacji zamówienia: łączny okres realizacji zamówienia będzie wynosić 6 miesięcy; będzie wykonywany w miesiącach: maj – czerwiec oraz wrzesień – grudzień 2017 r.; (maksymalny czas wykonania zamówienia –  8 godz./tydz.).

Warunki udziału w zapytaniu ofertowym:

  • Ukończone studia lub w trakcie studiów, preferowane kierunki: bibliotekarstwo, historia, hebraistyka, judaistyka, kulturoznawstwo, religioznawstwo. W celu potwierdzenia ww. warunku Wykonawca przedstawi wraz z CV kopię dyplomu lub jeżeli jest w trakcie studiów kopię legitymacji lub indeksu.
  • Wiedza z zakresu historii polskich Żydów. Ww. warunek zostanie oceniony na podstawie sprawdzianu wiedzy w drugim etapie rekrutacji.
  • Bardzo dobra znajomość języka jidysz (na poziomie B2). Ww. warunek zostanie oceniony na podstawie sprawdzianu języka w drugim etapie rekrutacji.
  • Znajomość programów do katalogowania zbiorów bibliotecznych. Ww. warunek zostanie spełniony na podstawie załączonego do oferty oświadczenia Wykonawcy.
  • Biegła znajomość obsługi komputera – środowisko MS Office, Internet. Ww. warunek zostanie spełniony na podstawie załączonego do oferty oświadczenia Wykonawcy.

Dodatkowe umiejętności:

  • Dobra znajomość języka hebrajskiego (na poziomie A2) będzie mile widziana.

Ponadto wykonawca powinien charakteryzować się rozwiniętymi umiejętnościami pracy zespołowej i pracy pod presją czasu, wysokimi umiejętnościami komunikacyjnymi i interpersonalnymi, wysoką kulturą osobistą, umiejętnością organizacji pracy i ustalania priorytetów oraz sumiennością, dokładnością i terminowością.

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę wyżej opisanych warunków udziału w zapytaniu ofertowym, Wykonawca wraz z ofertą cenową przedłoży swoje CV, oświadczenia oraz kopię dyplomu lub jeżeli jest w trakcie studiów kopię legitymacji lub indeksu potwierdzających spełnianie warunków udziału w niniejszym zapytaniu.

Wykonawca, który spełni wszystkie ww. warunki zostanie zaproszony na rozmowę w siedzibie Muzeum w Warszawie, podczas której będzie badana wiedza z zakresu historii i kultury polskich Żydów.

 

Kryteria oceny ofert:

1) Cena – 50%

Łączna ilość punktów w tym kryterium to 50 punktów. 

Kryterium „Cena” zostanie ocenione na podstawie podanej przez wykonawcę w ofercie ceny brutto oferty. Ocena punktowa w ramach kryterium ceny zostanie dokonana zgodnie ze wzorem:

                Cmin

C=     --------------*50

                Cbad

gdzie:

Cmin – oznacza najniższą zaproponowaną cenę,

Cbad – oznacza cenę zaproponowaną w badanej ofercie,

C – oznacza liczbę punktów przyznanych badanej ofercie.

Cena oferty brutto nie może być niższa niż 13,00 złotych za jedną godzinę. Oferty Wykonawców, którzy wskażą w ofertach kwotę niższą niż 13,00 złotych brutto za jedną godzinę nie będą rozpoznawane.

 

2) Wiedza – 30%

Łączna ilość punktów w tym kryterium to 30 punktów.

Kryterium „Wiedza” zostanie ocenione na podstawie sprawdzianu wiedzy z zakresu historii
i kultury polskich Żydów przeprowadzonego podczas rozmowy z wykonawcą w siedzibie Zamawiającego. Ocena punktowa w ramach kryterium zostanie dokonana w następujący sposób:

poprawna odpowiedź na 1 pytanie – 10 punktów

poprawna odpowiedź na 2 pytanie – 10 punktów

poprawna odpowiedź na 3 pytanie – 10 punktów

 

3) Język – 20 %

Łączna ilość punktów w tym kryterium to 20 punktów.

Kryterium „Język” zostanie ocenione na podstawie sprawdzianu z języka przeprowadzonego podczas rozmowy z wykonawcą w siedzibie Zamawiającego. Ocena punktowa w ramach kryterium zostanie dokonana w następujący sposób:

poprawna odpowiedź na 1 zadanie – 10 punktów

poprawna odpowiedź na 2 zadane – 10 punktów

 

Liczba punktów w poszczególnych kryteriach zostanie zsumowana i będzie stanowić końcową ocenę punktową oferty. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów.

Jeśli cena najkorzystniejszej oferty przekroczy możliwości finansowe Zamawiającego, postępowanie zostanie unieważnione. Zamawiający może odstąpić od zawarcia umowy, w każdym czasie bez podania przyczyn lub zakończyć postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

W przypadku możliwości zrealizowania wyżej wymienionego zamówienia, prosimy o przesłanie oferty na formularzu ofertowym z podaniem stawki brutto za 1 godzinę oraz za całość zamówienia, wraz z CV i dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków udziału w zapytaniu ofertowym na adres e-mail ziwaszkiewicz@polin.pl najpóźniej do dnia 4 maja do godz. 10:00.