Ogłoszenie

Zasady konkursu filmowego na koncepcję i realizację filmu edukacyjnego upamiętniającego powstanie w getcie warszawskim

 1. Postanowienia ogólne
   
  1. Organizatorem konkursu (zwany także Zamawiającym lub Muzeum) jest Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Anielewicza 6, 00-157 Warszawa, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem RIK 89/2014 oraz do Państwowego Rejestru Muzeów pod numerem PRM/127/2017, posiadające NIP 525-234-77-28 oraz numer REGON 140313762. 
   Adres do korespondencji: Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, ul. Anielewicza 6, 00-157 Warszawa.
  2. Adres strony internetowej Zamawiającego: www.polin.pl.
  3. Korespondencję konkursową w formie elektronicznej należy kierować na adres e-mail: [email protected]
  4. Osobą wyznaczoną do udzielania informacji w konkursie jest Hanna Kłoszewska. 
  5. Oferty konkursowe można składać wyłącznie za pomocą formularza on-line do dnia 20 lipca 2020 r. do godz. 23:59.
  6. Zamawiający ma prawo do wydłużenia terminu składania ofert.
  7. Uczestnicy mogą zwracać się do Zamawiającego z pytaniami w sprawie konkursu do godz. 23.59, 10 lipca 2020 r. Zamawiający udzieli odpowiedzi nie później niż 2 dni przed upływem terminu na składanie ofert poprzez zamieszczenie odpowiedzi na stronie internetowej www.polin.pl.
  8. Konkurs prowadzony jest na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej "ustawa Pzp").
    
 2. Przedmiot konkursu (przedmiot zamówienia)
   
  1. Celem konkursu jest stworzenie filmu krótkometrażowego (trwającego 15-20 minut, nie więcej niż 20 minut) na potrzeby Akcji społeczno-edukacyjnej „Żonkile” 2021. Film ma mieć charakter edukacyjny, przekazywać wiedzę oraz upamiętniać powstanie w getcie warszawskim. Więcej na temat Akcji „Żonkile” www.polin.pl.
  2. Nagrodą w konkursie jest sfinansowanie produkcji filmu. Organizator konkursu za zwycięskie koncepcje konkursowe przyzna maksymalnie 2 nagrody w wysokości maksymalnie 65 000 PLN (sześćdziesięciu pięciu tysięcy złotych) każda na stworzenie jednego filmu. Wysokość każdej nagrody uzależniona będzie od przedstawionej oferty konkursowej zawierającej wstępny budżet nieprzekraczający kwoty 65 000 PLN (sześćdziesięciu pięciu tysięcy złotych). Wstępny budżet powinien obejmować całkowite koszty produkcji filmu. Szczegółowe warunki przygotowania wstępnego budżetu określone są w Rozdziale III, punkt 2, ustęp IIe "Zasad konkursu filmowego". 
  3. Tematem filmu ma być historia Muranowa (dawniej Dzielnicy Północnej) przedstawiona na przestrzeni trzech okresów: przed II wojną światową; w trakcie II wojny światowej (z wyróżnieniem historii powstania getta warszawskiego oraz powstania w getcie warszawskim); po II wojnie światowej (z możliwością odniesienia się do współczesności). Powyższa narracja filmowa może być prowadzona poprzez historię: miejsca, rodziny, organizacji, społeczności, przedmiotu o specjalnym znaczeniu, wydarzenia czy też historię osobistą jednego bohatera lub grupy bohaterów.
  4. Film ma pełnić funkcję edukacyjną.  Propozycje konkursowe mogą być składane w dwóch kategoriach: dla odbiorców w przedziale od 10 do 12 roku życia (4-6 klasa szkoły podstawowej) lub dla odbiorców powyżej 12 roku życia (7-8 klasa szkoły podstawowej oraz szkoły ponadpodstawowe). 
  5. Treść oraz język filmu powinien być dopasowany do wieku odbiorców i bazować na rekomendacjach przygotowanych przez dział edukacji Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Powyższe rekomendacje znajdują się w załączniku nr 1 - w dokumentach do pobrania. 
  6. Rodzaj filmów jest dowolny: może być to film fabularny, dokumentalny (w tym reportaż, felieton filmowy, film dydaktyczny), jak i film animowany. 
  7. Twórca jest zobowiązany do zadbania o dostępność tworzonego materiału filmowego. Film powinien zostać wyposażony w:
   • napisy polskie 
   • napisy angielskie
   • zawierać pełną audiodeskrypcję.
     
 3. Zasady konkursu
   
  1. Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie, o ile spełniają warunki określone w "Zasadach konkursu filmowego".
  2. Kompletna oferta konkursowa powinna zawierać wszystkie poniższe elementy: 
   1. Informacje podstawowe (część nr 1 formularza).
   2. Propozycję koncepcji filmu składającą się z 4 następujących części: (część nr 2 formularza)" 
    1. Logline (max. 250 znaków łączenie ze spacjami)
    2. Synopsis (max. 1200 znaków łączenie ze spacjami)
    3. Treatement (max. 7 000 znaków łączenie ze spacjami) 
    4. Moodbook (graficzne przedstawienie nastroju i stylu, w którym dany materiał filmowy powstanie)
    5. Wstępny budżet – budżet powinien zawierać założone koszty wstępne projektu (w tym dokumentacja, prawa autorskie i licencje, podróże, ewentualne koszty administracyjne, podatki i inne zobowiązania publiczne,), założone koszty produkcji (w tym wynagrodzenie dla ekipy filmowej i twórców, scenografii, koszty sprzętu, obsługi planu itd.) oraz założone koszty post-produkcji (w tym koszty montażu, obróbki dźwięku i obrazu itd.).
     Budżet powinien obejmować całkowite koszty produkcji filmu konkursowego. Jury konkursu weźmie pod uwagę rzetelność przygotowania budżetu, oraz adekwatność budżetu do założeń produkcyjnych i artystycznych filmu. Ostateczny budżet filmu zostanie przedłożony przez Laureata najpóźniej na 5 dni przed podpisaniem umowy z Muzeum, z tym zastrzeżeniem, że wysokość ostatecznego budżetu może różnić się w stosunku do budżetu wstępnego o 10% i jednocześnie nie może przekroczyć kwoty 65 000 PLN brutto.
   3. Link do jednego, zrealizowanego filmu o dowolnym metrażu, który został udostępniony publiczności w Internecie, kinie, na festiwalu, w telewizji lub innym kanale, w którym mogłaby go obejrzeć widownia (część nr 3 formularza).
    Za „zrealizowane filmy” zostaną uznane takie, w których autor/autorka lub współautor/współautorka oferty konkursowej pełnił przynajmniej jedną z wymienionych funkcji: reżyser, operator obrazu;
   4. Link do jednego, zrealizowanego filmu edukacyjnego lub dokumentalnego lub historycznego o dowolnym metrażu, który został udostępniony publiczności w internecie, kinie, na festiwalu, w telewizji lub innym kanale, w którym mogłaby go obejrzeć widownia (część nr 3 formularza).
    Za „zrealizowane filmy” zostaną uznane takie, w których autor/autorka lub współautor/ współautorka oferty konkursowej pełnił przynajmniej jedną z wymienionych funkcji: reżyser, operator obrazu, producent, scenarzysta, montażysta; 
   5. Oświadczenia złożone poprzez zaznaczenie odpowiednich pól w części nr 4 formularza on-line, w tym oświadczenie o ukończeniu lub byciu w trakcie odbywania studiów na jednym z niżej wymienionych kierunków: Reżyseria, Sztuka operatorska, Filmoznawstwo, Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej, Scenariopisarstwo, Montaż filmowy lub na równoważnym kierunku w przypadku studiów zagranicznych;
   6. CV uczestnika/uczestników konkursu 
  3. Uczestnik konkursu może złożyć więcej niż jedną ofertę konkursową.
  4. Przewidywane etapy konkursu: 
   1. Złożenie ofert konkursowych - do 20.07.2020 r., godzina 23:59
   2. Obrady jury – 21.07 – 28.07. 2020 r. Wyłonienie Laureatów Konkursu (zwanych dalej „Laureatami”) – do 29.07.2020 r.
   3. podpisanie umów z Laureatami, wypłata pierwszej części honorarium w wysokości 10% przyznanej nagrody – do 30.08.2020 r.
    • Przewidywane etapy pracy nad filmami, oraz planowane finansowanie: 
     1. 1 etap – Laureaci przedstawiają propozycje scenariusza filmu do akceptacji Muzeum (do 1.09.2020), konsultacje scenariusza zostają zakończone akceptacją scenariusza przez Muzeum  (1.10.2020 r.).
     2. 2 etap - Laureaci przesyłają shooting treatment filmu powstałego na podstawie skonsultowanego scenariusza oraz proponowaną plastykę filmu (do 1.11.2020 r.). Muzeum zgłasza poprawki, które Laureaci zobowiązani są wprowadzić w ciągu 7 dni roboczych. Muzeum zobowiązane jest do odniesienia się do poprawek w ciągu 7 dni roboczych lub w razie braku uwag do akceptacji shooting treatment i plastyki filmu i wypłacenia drugiej części honorarium w wysokości 50% przyznanej Laureatom nagrody.
     3. 3 etap – Laureaci przesyłają filmy w wersji rough-cut do 1.02.2021 r. Muzeum zgłasza poprawki, które Laureaci zobowiązani są wprowadzić w ciągu 7 dni roboczych. Muzeum zobowiązane jest do odniesienia się do poprawek w ciągu 7 dni roboczych lub w razie braku uwag do akceptacji filmu do 15.02.2021 r. Muzeum wypłaca trzecią transzę honorarium wysokości 25% przyznanej kwoty.
     4. 4 etap – Laureaci przesyłają filmy w wersji fine-cut do 1.03.2021 r. Muzeum przyjmuje dzieło, wypłaca 15 % - czwartą, ostatnią transzę honorarium.  
    • Muzeum może drogą mailową wydłużyć okres przysługujący Laureatom na wprowadzenie poprawek zgłoszonych przez Muzeum po otrzymaniu od Laureatów prośby przesłanej drogą mailową. 
    • Komunikacja między Organizatorem konkursu, a Uczestnikami konkursu odbywa się przy użyciu poczty elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 344).
    • Oferty konkursowe można składać wyłącznie za pomocą formularza on-line.
    • Uczestnicy konkursu, w przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień i informacji drogą elektroniczną, posługują się tylko adresem e-mail podanym w Rozdziale I pkt. 3 "Zasad konkursu filmowego".
    • Organizator konkursu w przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień i informacji drogą elektroniczną posługuje się tylko adresem e-mail podanym przez Uczestnika konkursu jako właściwego do kontaktu.
    • Jeśli żadna z ofert nie uzyska co najmniej 65 punktów, to organizator konkursu zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania.
      
 4. Warunki udziału w konkursie
   
  1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający poniższe warunki: 
   1. wykonawca wykaże, że zrealizował przynajmniej 1 film o dowolnym metrażu, który został udostępniony publiczności w Internecie, kinie, na festiwalu, w telewizji lub innym kanale, w którym mogłaby go obejrzeć widownia. Za „zrealizowane filmy” zostaną uznane takie, w których autor/autorka lub współautor/ współautorka oferty konkursowej pełnił przynajmniej jedną z wymienionych funkcji: reżyser, operator obrazu;
   2. uczestnik konkursu wykaże, że zrealizował przynajmniej 1 film edukacyjny lub dokumentalny lub historyczny o dowolnym metrażu, który został udostępniony publiczności w internecie, kinie, na festiwalu, w telewizji lub innym kanale, w którym mogłaby go obejrzeć widownia. Za „zrealizowane filmy” zostaną uznane takie, w których autor/autorka lub współautor/ współautorka oferty konkursowej pełnił przynajmniej jedną z wymienionych funkcji: reżyser, operator obrazu, producent, scenarzysta, montażysta;
   3. składający ofertę konkursową oświadczy, że ukończył studia lub jest w ich trakcie, na jednym z poniżej wymienionych kierunków: Reżyseria, Sztuka operatorska, Filmoznawstwo, Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej, Scenariopisarstwo, Montaż filmowy lub na równoważnym kierunku w przypadku studiów zagranicznych;
   4. uczestnik konkursu złoży kompletną Ofertę konkursową w terminie do 20.07.2020 r. do godziny 23:59. Oferty zgłoszone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
     
 5. Dokumenty konkursowe
   
  1. Każdy z Uczestników konkursu składa ofertę konkursową za pomocą formularza on-line umieszczonego na stronie internetowej Organizatora konkursu. Organizator nie dopuszcza innej możliwości złożenia oferty konkursowej poza formularzem on-line.
  2. Wraz z ofertą konkursową, którego poszczególne części wymienione zostały w Rozdziale III niniejszego dokumentu uczestnik konkursu ma obowiązek złożyć oświadczenie poprzez zaznaczenie odpowiednich pól Formularza on-line po zapoznaniu się i akceptacji postanowień następujących dokumentów: 
   1. Ogłoszenie o zamówieniu
   2. Zasady konkursu filmowego
   3. Istotne dla stron postanowienia umowy
  3. Złożenie przez Uczestnika konkursu oferty konkursowej oraz zapoznanie się i akceptacja dokumentów wymienionych powyżej będzie stanowiło podstawę do oceny spełniania warunków udziału w konkursie oraz do oceny oferty konkursowej. Brak spełnienia chociażby jednego warunku skutkować będzie brakiem możliwości poddania oferty konkursowej ocenie.
  4. Uczestnicy konkursu ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty konkursowej i wszelkich dokumentów, które należy złożyć wraz z nią.
  5. Wszystkie dokumenty złożone w postępowaniu winny być sporządzone w języku Polskim. 
  6. Uczestnik konkursu może, wyłącznie przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub o wycofaniu oferty musi zostać złożone w sposób i formie przewidzianych dla złożenia oferty, określonych w Zasadach konkursu filmowego.
    
 6. Ocena ofert konkursowych i wybór laureatów konkursu
   
  1. Organizator konkursu przeprowadzi wstępną selekcję, w której zostaną odrzucone wszystkie oferty nie spełniające warunków udziału w konkursie.
  2. Organizator konkursu dokonuje oceny ofert konkursowych zgodnie z warunkami określonymi w Zasadach konkursu filmowego, oraz w oparciu o kryteria oceny ofert opisane poniżej.
  3. Kryteriami oceny ofert konkursowych są (nr kryterium - nazwa - waga):
   • Kryterium nr 1 - zgodność treści filmu z przedmiotem konkursu opisanym w rozdziale II Zasad konkursu filmowego - waga: 20 %
   • Kryterium nr 2 - cena – całkowity koszt produkcji filmu, rzetelność przygotowania budżetu, oraz adekwatność budżetu do założeń produkcyjnych i artystycznych filmu – wykonalność projektu - waga: 20%
   • Kryterium nr 3 - dostosowanie języka filmowego do odbiorców - waga: 20 %
   • Kryterium nr 4 - wysoki poziom artystyczny oferty konkursowej - waga: 10 %
   • Kryterium nr 5 - dodatkowe walory, w tym potencjał edukacyjny projektu - waga: 10%
   • Kryterium nr 6 - doświadczenie twórcy przy realizacji projektów o podobnym charakterze - waga: 10 %
   • Kryterium nr 7 - zgodność z założeniami opisanymi w rekomendacjach „Jak uczyć o II wojnie światowej i Zagładzie” załączonymi do zasad konkursu - waga: 10%
  4. Punkty przyznane uczestnikowi konkursu we wszystkich kryteriach sumuje się.
  5. Za najkorzystniejsze zostaną uznane maksymalnie 2 oferty konkursowe skierowane do dwóch różnych grup odbiorców, które uzyskały kolejno najwyższą liczbę punktów we wszystkich kryteriach łącznie.
  6. Oceny ofert dokona jury w składzie: 
   1. Zofia Bojańczyk
   2. Anna Czerwińska
   3. Hanna Kłoszewska
   4. Łucja Koch
   5. Joanna Król
   6. Krzysztof Persak 
   7. Dorota Siarkowska
  7. Zamawiający przyzna nagrody udzielając zamówienia maksymalnie 2 Laureatom, którzy uzyskają najwyższą liczbę punktów.
  8. Laureaci konkursu w ramach umowy zawartej z Organizatorem konkursu zobowiązują się do realizacji filmu zgodnie ze złożoną ofertą konkursowej. W celu realizacji oferty konkursowej Laureaci konkursu zawrą odrębne umowy z Zamawiającym o treści zgodnej z Istotnymi Postanowieniami Umowy, w miejscu i terminie wskazanym przez Organizatora konkursu.
  9. O wyborze ofert konkursowych, które uzyskały najwyższą liczbę punktów Organizator konkursu poinformuje uczestników konkursu poprzez zamieszczenie informacji na stronie: www.polin.pl.
  10. W przypadku odmowy podpisania umowy przez któregoś z wyłonionych Laureatów Zamawiający będzie miał możliwość wybrania następnego w kolejności uczestnika konkursu pod względem ilości przyznanych punktów i zawarcia z nim umowy.
  11. Organizator konkursu ma prawo do zmiany składu jury w dowolnym momencie.
  12. Członek jury może odmówić oceny oferty konkursowej ze względu na możliwość złamania zasady bezstronności.
    
 7. Oświadczenia i zobowiązania dodatkowe uczestnika konkursu
   
  1. Uczestnik konkursu oświadcza, iż w dacie  złożenia oferty konkursowej będą mu przysługiwać autorskie prawa majątkowe do tych treści zawartych w dokumentach  składających się na Ofertę konkursową,  które mogą być objęte przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz że prawa osobiste i majątkowe do nich nie będą w żaden sposób ograniczone jakimkolwiek prawami osób trzecich, a ich przeniesienie na rzecz Organizatora konkursu nie będzie w żaden sposób naruszać praw osób trzecich.
  2. W razie naruszenia praw osób trzecich Uczestnik konkursu ponosić będzie odpowiedzialność za ewentualne naruszenia praw własności przemysłowej, praw autorskich, dóbr osobistych i będzie zobowiązany w przypadku sporów i roszczeń osób trzecich do zaspokojenia wszelkich uzasadnionych roszczeń takich osób trzecich, przez co zwolni Organizatora konkursu z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu korzystania z Oferty konkursowej, w szczególności zapewniając na własny koszt zastępstwo procesowe Organizatora konkursu w postępowaniach sądowych i arbitrażowych.
    
 8. Ochrona danych osobowych
   
  1. Organizator konkursu oświadcza, że dane osobowe uczestnika konkursu w zakresie obejmującym imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu będą przetwarzane przez Organizatora konkursu jako administratora danych osobowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, zwanej dalej Ustawą oraz aktami wykonawczymi do Ustawy i Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w celu przeprowadzenia konkursu oraz komunikacji z Uczestnikiem konkursu. Dane osobowe, o których mowa powyżej, będą przetwarzane przez Muzeum przez okres trwania konkursu oraz przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z konkursu.
  2. Dane osobowe Uczestnika konkursu przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
  3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu, a Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich poprawiania, sprostowania oraz do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Ponadto Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych.
  4. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można się kontaktować pod numerem telefonu +48 22 4710341 lub adresem e-mail: [email protected].
  5. Odbiorcami danych osobowych Uczestnika konkursu, w związku i w celu przeprowadzenia konkursu, mogą być: 
   1. dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT;
   2. podmioty świadczące na rzecz Organizatora konkursu usługi badania jakości obsługi, dochodzenia należności, usługi prawne, analityczne;
   3. operatorzy pocztowi i kurierzy;
   4. operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki w zakresie realizacji płatności;
  6. organy uprawnione do otrzymania danych osobowych Uczestnika konkursu na podstawie przepisów prawa.
    
 9. Postanowienia końcowe
   
  1. Organizator konkursu może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert konkursowych zmodyfikować treść Zasad konkursu filmowego, przy czym zmiany te nie będą dotyczyły rozszerzania zakresu konkursu i skracania terminów. Informację o dokonanej modyfikacji przekaże niezwłocznie, zamieszczając ją na stronie internetowej www.polin.pl.
  2. Dokonane przez Organizatora konkursu modyfikacje Zasad konkursu filmowego są wiążące dla Uczestników Konkursu.
  3. Uczestnik konkursu może, wyłącznie przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub o wycofaniu oferty musi zostać złożone w sposób i formie przewidzianych dla złożenia oferty, określonych w Zasadach konkursu filmowego.
  4. Zamawiający dopuszcza możliwość udostępnienia Ofert konkursowych, na wniosek Uczestnika konkursu, po ogłoszeniu wyników Konkursu.
  5. Uczestnik konkursu oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść Umowy, a w szczególności przedmiot Umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 1429), która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy.
Załączniki:
 • Rekomendacje i wskazówki dotyczące edukacji na temat II wojny światowej i Zagłady (wersja robocza) [PDF]
  Pobierz plik 278.59 KB / PDF