Ogłoszenie
21.01.2021

Zakup sprzętu w postaci 44 komputerów przenośnych wraz systemem operacyjnym Windows 10 Pro

Wnętrze Muzeum POLIN - hol główny, obszar przy ścianie szklanej - ściana po lewej stronie zdjęcia
fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

W wypełnieniu obowiązku z art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN informuje, iż w trybie art. 6a ust. 2 wyżej wymienionej ustawy udzieliło następującego zamówień:
 

 1. nazwa i adres siedziby zamawiającego - Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, ul. Mordechaja Anielewicza 6, 00-157 Warszawa,
   
 2. data i miejsce zawarcia umowy – Warszawa, 22.12.2020 r.
   
 3. opis przedmiotu umowy, z wyszczególnieniem odpowiednio ilości rzeczy - Zakup sprzętu w postaci 44 komputerów przenośnych wraz systemem operacyjnym Windows 10 Pro,
   
 4. cena - wartość umowy brutto 184 756,00 PLN,
   
 5. wskazanie okoliczności faktycznych uzasadniających udzielenie zamówienia bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych  –  Ze względu na ogłoszenie stanu epidemii związanej z wirusem SARS-CoV-2 oraz działając zgodnie z obowiązującymi w kraju przepisami i wytycznymi, muzeum wprowadziło tryb pracy zdalnej dla wszystkich pracowników, którzy z uwagi na konieczność realizowania przez nich zadań służbowych świadczą pracę zdalną, a których obecność w biurze nie jest konieczna i mogłaby przyczynić się do niekontrolowanego i szybkiego rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.

  Zakup wyposażenia komputerowego był niezbędny aby zapewnić ciągłość pracy, dla pracowników realizujących w trybie zdalnym, zadania związane ze zmianą sposobu działania Muzeum.

  Muzeum stale realizuje nałożone na nie zadania statutowe przenosząc część działalności w tryb on-line, zatem pracownicy muszą świadczyć pracę. Ponieważ do podstawowych obowiązków pracodawcy należy zagwarantowanie narzędzi pracy, umożliwiających sprawne i terminowe jej realizowanie, muzeum dokonało zakupu komputerów, w które zostali wyposażeni pracownicy pracujący online.
   
 6. nazwa podmiotu, z którą została zawarta umowa - TERG S.A. z siedzibą w Złotowie, ul. Za Dworcem 1 D, 77-400 Złotów.