Dyskusja
30.11.2017

Radykalne, młodzieżowe, różnorodne. Dyskusja o wizjach żydowskiej nowoczesności

Dwie książki leżą obok siebie - "Dzieci modernizmu" i "Izrael Lichtenstein".
fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Dyskusja połączy doświadczenia i inspiracje badawcze związane z dwiema wydanymi w ostatnim czasie książkami, poświęconymi żydowskiej młodzieży i problemom politycznej polaryzacji wspólnoty żydowskiej w okresie międzywojennym.

  • 30 listopada (czwartek), godz. 18:00, wstęp wolny

Od czasu wydania fundamentalnych prac Ezry Mendelsohna i Jerzego Tomaszewskiego minęło wiele lat. Rozwiązania narracyjne, koncepcyjne i metodologiczne proponowane przez autorów nie tylko powstają w łączności z klasycznymi już ujęciami, ale wnoszą wiele nowego we fragmentach krytykując i obalając ustalony przez nich stan wiedzy.

Dyskusja zostanie zogniskowana na dwie pozycje z literatury przedmiotu: Izrael Lichtenstein. Biografia żydowskiego socjalisty Michała Trębacza i Dzieci modernizmu. Świadomość, kultura i socjalizacja młodzieży żydowskiej w II RP Kamila Kijka. Wychodzące poza ramy tradycyjnej historiografii dwie opublikowane niedawno książki będą podstawą do rozmów o problemie konceptualizacji dziejów Żydów polskich, kwestiach potencjału badawczego, jaki tkwi w źródłach pisanych w językach żydowskich oraz doświadczeniach badaczy prezentujących różne ale nowatorskie koncepcje metodologiczne.

Ideą dyskusji jest pokazanie nie tylko wariantowości postaw Żydów polskich wobec wyzwań zmieniającego się świata, ale także doświadczeń badawczych młodego pokolenia judaistów. Istotą spotkania, jest także uzmysłowienie, jak wiele jeszcze o polskich Żydach nie wiemy, oraz – jak inaczej możemy dziś rozumieć ich losy, jeśli spróbujemy wpisać je w szersze konteksty procesów modernizacji społecznej i politycznej.

Dyskusja z udziałem dr. Michała Trębacza i dr. Kamila Kijka – autorów książek o żydowskiej nowoczesności w XX wieku będzie prowadzona przez dr. Artura Markowskiego.