Nauka

Sofija Grachova

Dr Sofija Grachova ukończyła studia magisterskie na Central European University w Budapeszcie oraz na Uniwersytecie Kijowskim, stopień doktora nauk historyczych uzyskała na Uniwersytecie Harvarda. Jej rozprawa doktorska "Pathologies of Civility: Jews, Health, Race & Citizenship in the Russian Empire and the Bolshevik State, 1830-1930" dotyczyła zagadnień Żydów, zdrowia, rasy i państwowości w Imperium Rosyjskim oraz w Rosji Radzieckiej.

WYniki swoich badań prezentowała na konferencjach naukowych w Europie, Izraelu i Stanach Zjednoczonych. Dr Grachova posługuje się biegle językami: ukraińskim, rosyjskim, jidysz, angielskim, polskim, niemieckim, francuskim, tureckim i włoskim.

Podczas trzymiesięcznego pobytu jako stypendystka GEOP w Muzeum POLIN, Sofija Grachova będzie pracować nad swoim nowym projektem p.t. "Science and Ethnic Minorities in Eastern Poland/ Western Ukraine (1921 - 1941)" (Nauka a mniejszości etniczne na wschodnich rubieżach Rzeczpospolitej/w Zachodniej Ukrainie 1921-1941).

Dr Grachova będzie prowadziła badania w żydowskiej i nieżydowskiej prasie medycznej z pierwszej połowy XX wieku, skupiając się na problemach przedstawiania rasy, etniczności oraz nauki jako instrumentu wpływającego na społeczny status Żydów. jej badania skoncentrują się na tym, w jakim stopniu nauka – jako zjawisko społeczne – i wiedza czerpana z dyscyplin takich jak geografia, demografia, ekonomia i antropologia wpłynęły na relacje pomiędzy Żydami i Ukraińcami,  oraz na ich wspólną postawę wobec polskiej większości w okresie II Rzeczpospolitej i w czasie II wojny światowej.

Dr Sofija Grachova będzie przebywała na rezydencji naukowej w Muzeum POLIN i Żydowskim Instytucie Historycznym im. E. Ringelbluma od lutego do kwietnia 2017 roku.

 

Pobyt badawczy GEOP jest realizowany przez Muzeum POLIN we współpracy z Żydowskim Instytutem Historycznym w ramach Global Education Outreach Program. Projekt jest realizowany dzięki wsparciu finansowemu Taube Foundation for Jewish Life & Culture i William K. Bowes, Jr. Foundation oraz Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce.