Muzeum

Program przyznawania Nagrody Europejskiego Muzeum Roku

EMYA 2018
fot. M. Starowieyska / Muzeum Historii Żydów Polskich

Nagroda Europejskiego Muzeum Roku (EMYA - European Museum of the Year Award) została ufundowana w 1977 roku przez legendarnego obecnie Kennetha Hudsona i Richarda Hoggarta, pod auspicjami Rady Europy, jako wyraz uznania dla europejskiego sektora muzealnego i wspierania innowacji w muzealnictwie, które wówczas skupiało się na zbiorach, a nie na ich wykorzystaniu dla dobra społeczeństwa.


Nagroda EMYA miała znaczący wpływ na życie wielu specjalistów muzealnych, stawiając w centrum uwagi muzea o wysoce innowacyjnym podejściu, które odegrały kluczową rolę w krajowym i międzynarodowym muzealnictwie. W ramach programu EMYA wszystkie muzea są równe, niezależenie od tego, czy są to instytucje publiczne czy prywatne, małe czy duże. Niezależnie też od przedmiotu ich działalności lub kraju, w którym funkcjonują, muzea oceniane są na podstawie wyjątkowej jakości oferowanej szerokiej publiczności i innowacyjnych praktyk.

Począwszy od 1977 r. Europejskie Forum Muzeów, najdłużej działający i najbardziej prestiżowy program nagród muzealnych, przyznaje nagrodę Europejskiego Muzeum Roku i serię nagród powiązanych. Stanowi również stały punkt odniesienia dla najlepszych praktyk w sektorze muzealnym. Innowacje, jakość i powszechna dostępność stanowią podstawowe kryteria przyznawania nagrody EMYA i wspólny mianownik dla wszystkich nagród przyznawanych w ramach programu.

Każdego roku, rygorystyczna procedura wyłonienia zwycięzców obejmuje wizyty w maksymalnie 50 muzeach, których kulminacją jest doroczna konferencja z udziałem 300 wiodących specjalistów muzealnych, na której kandydaci przedstawiają swoje muzea i ogłaszani są laureaci. Ponadto, uczestnicy omawiają i ponownie interpretują wartości i innowacyjne pomysły dotyczące Europejskiego sektora muzealnego.

Nagroda Europejskiego Muzeum Roku

Nagroda przyznawana jest muzeum, które w istotny sposób przyczyniło się do przyciągnięcia odbiorców, oferując odwiedzającym niepowtarzalną atmosferą, pomysłową interpretacją i prezentacją oraz twórcze podejście do edukacji i odpowiedzialności społecznej. W poprzednich edycjach laureatami zostawały zarówno duże, jak i małe muzea, jednak wszystkie oferowały odwiedzającym coś wyjątkowego i przyczyniły się do zmiany standardów jakości muzeów w Europie.

Nagroda Muzealna Rady Europy

Ta prestiżowa nagroda przyznawana jest w oparciu o zalecenia Kapituły Konkursu EMYA przez Komisję ds. Kultury, Nauki i Edukacji Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, tym obiektom muzealnym, które kładą szczególny nacisk na kwestie europejskie i wzajemne relacje między tożsamością lokalną i europejską, poruszają tematy o znaczeniu europejskim i promują kluczowe wartości i priorytety demokracji, praw człowieka, tolerancji i dialogu międzykulturowego, łącząc kultury i pokonując bariery społeczne i polityczne.

Nagroda Kennetha Hudsona

To nagroda na cześć założyciela EMYA. Przyznawana jest muzeom, osobom, projektom lub grupom osób, które zaprezentują najbardziej niezwykłe, odważne, a nawet kontrowersyjne dzieła, stanowiące wyzwanie dla tradycyjnego postrzegania roli muzeum w społeczeństwie i kontynuują ideę Kenetha Hudsona. Laureata Nagrody Kennetha Hudsona wybiera Rada Naukowa EMF, niekoniecznie z puli kandydatów EMYA.

Nagroda Silletto

Nagroda ta jest przyznawana tym obiektom muzealnym, które w ostatnich dwóch latach wykazały się szczególną pracą na rzecz zaangażowania lokalnej społeczności w planowanie i rozwój projektów muzealnych i dziedzictwa lub w znaczący sposób zaangażowały do wspólnej pracy wolontariuszy w celu poprawy jakości publicznej funkcji muzeum.

Wyróżnienia specjalne

Muzeom, które przyczyniły się do rozwoju szczególnie interesujących aspektów swojej służby publicznej przyznano szereg wyróżnień specjalnych. Szczególnie godne uwagi jest Wyróżnienie Specjalne za Zrównoważony Rozwój.

Europejskie Forum Muzeów

Europejskie Forum Muzeów (EMF - European Museum Forum) zajmuje się promowaniem innowacji w praktyce muzealnej i zachęcaniem do wymiany najlepszych praktyk w całej Europie.

Jako organizacja charytatywna zarejestrowana w Wielkiej Brytanii, EMF zapewnia ramy prawne i organizacyjne dla programu przyznawania Nagrody Europejskiego Muzeum Roku.  Ponadto, przyczynia się do budowania kontaktów i profesjonalnej wymiany pomysłów w ramach sektora oraz ciągłej analizy społecznego i kulturowego oddziaływania muzeów. 

EMF jest wspierane przez Radę Europy i szereg krajowych, europejskich instytucji kulturalnych, fundusz pożyczkowy ICOM, a także wielu sponsorów z sektora prywatnego.