Muzeum

Regulamin Miejsca Edukacji Rodzinnej "U króla Maciusia"

Regulamin Miejsca Edukacji Rodzinnej "U króla Maciusia" podczas stanu epidemii >>

W związku z wprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN (dalej: "Muzeum") w celu realizacji ustawowego obowiązku, wprowadza szczególne zasady, które obowiązują gości Muzeum do momentu odwołania stanu epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. 

 1. Szczegółowe zasady działalności Miejsce Edukacji Rodzinnej „U króla Maciusia” (Dalej: „MER”) zawarte w niniejszym załączniku są nadrzędne w stosunku do przepisów Regulaminu MER.
 2. Cała powierzchnia przestrzeni MER została pokryta powłoką TytanSolidtm zapewniającą długotrwałą ochronę przed wirusami i bakteriami.
 3. MER zostanie otwarte z dniem 6 lutego 2021 roku i udostępnione w weekendy w godzinach 11.00-18.00 w trzech przedziałach czasowych: 11.00-13.00, 13.30-15.30 oraz 16.00-18.00. Przedziały czasowe mogą być regulowane przez pracownika MER w oparciu o ramy godzinowe zajęć zorganizowanych.
 4. Łączna liczba osób przebywających w MER nie może być większa niż 15 osób, nie licząc osób prowadzących warsztaty oraz grup zorganizowanych.
 5. Dzieci wraz z opiekunami mają obowiązek utrzymania nakazanego dystansu społecznego wynoszącego minimum 1,5 metra odległości.
 6. Dzieciom z opiekunami wyznaczone zostaną oddzielne stanowiska pracy z wydzielonymi materiałami plastycznymi.
 7. W MER przygotowano zostanie 8 stanowisk animacyjnych przy których pracować może 8 zespołów dzieci wraz z opiekunami.
 8. Na życzenie opiekunów i dzieci wydawane będą przez animatora przebywającego w MER wybrane zabawki, gry i książki, które po każdorazowym użyciu zostaną zdezynfekowane lub poddane kwarantannie która będzie trwała minimum 3 pełne dni.
 9. Do przebywania w MER dopuszczone zostaną jedynie osoby posiadające obowiązkowe wyposażenie higieniczne w postaci maseczki jednorazowej, maseczki wielorazowej, przyłbicy lub części odzieży stale zasłaniającej usta i nos. Obowiązek zasłaniania ust i nosa nie dotyczy dzieci do lat 4 i osób posiadających przeciwwskazania zdrowotne. 
 10. Użytkownicy MER są zobowiązani do wypełnienia oświadczenia o stanie zdrowia przed rozpoczęciem korzystania z przestrzeni MER. W przypadku małoletnich, oświadczenie wypełnia rodzic lub opiekun.
 11. Użytkownikom MER zostaną zapewnione środki ochrony osobistej w postaci płynów do dezynfekcji rąk ustawionych w przestrzeniach ogólnie dostępnych i toaletach oraz rękawiczek jednorazowych. Muzeum zaleca korzystanie z wymienionych powyżej środków ochrony.
 12. Korzystanie z MER jest możliwe na podstawie bezpłatnej wejściówki (w przypadku wolnych zabaw) i biletu (w przypadku warsztatów) zgodnie z wskazaną godziną i datą. Muzeum zachęca do rezerwacji wejściówek przez Internet.
 13. Po zakończeniu pracy, stanowiska warz z materiałami będą każdorazowo dezynfekowane
   

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady wstępu i pobytu w Miejscu Edukacji Rodzinnej „U króla Maciusia” (dalej: „MER”), znajdującego się w siedzibie Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN (dalej: „Muzeum”) z siedzibą w Warszawie (00-157), przy ul. Mordechaja Anielewicza 6, wpisanym do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem RIK 89/2014.
 2. MER składa się z dwóch sal, toalety dla dzieci oraz przestrzeni kawiarnianej i zaplecza biurowego i technicznego.
 3. MER jest przeznaczony dla dzieci od 0 roku do 10 roku życia. Użytkownikami MER są dzieci wraz z pełnoletnimi opiekunami. Dzieci powyżej 10 roku życia mogą przebywać w przestrzeni MER za zgodą pracownika MER.
 4. Muzeum nie świadczy usługi opieki nad dziećmi. Odpowiedzialność za dzieci ponoszą ich pełnoletni opiekunowie.
 5. W MER może przebywać jednocześnie maksymalnie 250 osób.
 6. Osoby nieupoważnione oraz osoby dorosłe niesprawujące opieki nad dziećmi nie mają prawa wstępu do MER.
 7. W trakcie wizyty w MER użytkownicy mogą opuścić salę, a następnie do niej wrócić.
 8. W MER odbywają się następujące typy zajęć:
  1. czas wolnych zabaw– codziennie w dni powszednie (oprócz wtorków, gdy Muzeum jest zamknięte), w godz. 15.00-18.00 oraz w weekendy w wyznaczonych godzinach, pod opieką pełnoletnich opiekunów i przy wsparciu animatora, z wykorzystaniem zabawek edukacyjnych, gier, materiałów plastycznych i obszernej biblioteki;
  2. warsztaty rodzinne i wydarzenia specjalne – dla dzieci w wieku 4-10 lat wraz z opiekunami, organizowane zgodnie z ofertą zamieszczoną na stronie www.polin.pl/ukrolamaciusia;
  3. warsztaty dla grup zorganizowanych m.in. przedszkoli organizowane zgodnie z ofertą zamieszczoną na stronie www.polin.pl/przedszkole;
  4. urodziny, organizowane zgodnie z ofertą zamieszczoną na stronie www.polin.pl/urodziny;
  5. półkolonie.
 9. Szczegółowe informacje dotyczące dni i godzin otwarcia MER, Muzeum i kas są podawane do wiadomości na stronie internetowej www.polin.pl.

§ 2 Sprzedaż biletów, ważność biletów i zwroty

 1. Korzystanie z oferty MER jest możliwe:
  1. w przypadku wolnych zabaw – na podstawie bezpłatnej wejściówki do pobrania w kasie biletowej Muzeum, obowiązującej w dniu wizyty w godzinach wolnych zabaw;
  2. w przypadku wydarzeń bezpłatnych – na podstawie bezpłatnej wejściówki do pobrania w kasie biletowej Muzeum lub online na stronie internetowej www.bilety.polin.pl; wejściówka ważna zgodnie ze wskazaną na niej datą i godziną
  3. w przypadku wydarzeń płatnych – na podstawie biletu zakupionego w kasie biletowej Muzeum lub online na stronie internetowej www.bilety.polin.pl; bilet ważny zgodnie ze wskazaną na nim datą i godziną.
 2. Bezpłatna wejściówka lub bilet wstępu nie uprawnia do wejścia na wystawę stałą lub wystawy czasowe Muzeum oraz inne biletowane wydarzenia.
 3. Aktualny cennik biletów znajduje się na stronie internetowej Muzeum i w kasach.
 4. Bezpłatne wejściówki lub bilety na wydarzenia odbywające się w MER, z wyjątkiem wolnych zabaw, można pobrać lub kupić w kasie biletowej muzeum w dniu wizyty lub wcześniej za pośrednictwem strony internetowej: www.bilety.polin.pl
 5. Zakup biletów oraz rezerwacja miejsc na wydarzenia jest możliwa pod warunkiem dostępności miejsc.
 6. Kasa przyjmuje płatność w złotówkach oraz akceptuje karty płatnicze – informacja o obsługiwanych rodzajach kart dostępna jest przy stanowiskach sprzedaży biletów oraz na stronie internetowej.
 7. Zakupione i niewykorzystane bilety można zwracać w terminie nie późniejszym niż 3 dni przed datą wizyty (bez uwzględnienia tego terminu) Nie jest możliwy zwrot biletów nabytych w terminie krótszym niż 3 dni przed terminem wydarzenia.
 8. W przypadku opłacenia biletów i niezwrócenia ich w terminie 3 dni przed terminem wydarzenia, bilety nie podlegają zwrotowi i uznaje się je za sprzedane. 
 9. Wszystkie kwestie związane z zakupem biletów, pobieraniem bezpłatnych wejściówek i zwrotami szczegółowo reguluje Regulamin sprzedaży biletów i zwiedzania Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN dostępny na stronie internetowej www.polin.pl oraz www.bilety.polin.pl.
 10. Zapisy na warsztaty dla grup zorganizowanych oraz wybrane wydarzenia dokonywane są drogą mailową - zgodnie z informacją dostępną w ofercie wydarzenia.

§ 3 Rezerwacja urodzin

 1. Aktualna oferta urodzin wraz z cennikiem dostępna jest na stronie www.polin.pl/urodziny.
 2. Wstępną rezerwację należy dokonać za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.polin.pl/urodziny.
 3. Ostateczna rezerwacja terminu nastąpi po dokonaniu opłaty za pośrednictwem systemu do płatności elektronicznych, do którego link zostanie przesłany przez Muzeum po dokonaniu rezerwacji.
 4. Osoby, które pomyślnie zarezerwują i opłacą urodziny otrzymują potwierdzenie mailowe rezerwacji wraz ze wszystkimi niezbędnymi informacjami organizacyjnymi.
 5. Rezygnacji z urodzin można dokonać do 7 dni przed terminem urodzin (bez uwzględnienia tego terminu), wówczas dokonana płatność zostanie zwrócona. Po upływie wskazanego terminu wpłata nie podlega zwrotowi.
 6. Potrzebę wystawienia faktury VAT należy zgłosić w momencie dokonywania rezerwacji. W przypadku, gdy potrzeba wystawienia faktury VAT została zgłoszona w terminie późniejszym, Muzeum wystawi fakturę VAT w terminach zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.
  .

§ 4 Zasady pobytu w MER

 1. Przed wejściem do MER należy zdjąć bądź zabezpieczyć wszelkie przedmioty, które mogą stanowić potencjalne zagrożenie podczas zabawy, w szczególności: kolczyki, zegarki, łańcuszki, pierścionki, paski z ostrymi sprzączkami.
 2. Przed wejściem do MER zarówno dorośli, jak i dzieci zobowiązani są do zdjęcia obuwia zewnętrznego. Do przechowywania obuwia służą szafki, które znajdują się przy wejściu do MER. Użytkownicy mogą korzystać z własnego obuwia zmiennego, mogą wejść w skarpetkach (najlepiej z podeszwą antypoślizgową), lub wypożyczyć dostępne w MER obuwie zmienne.
 3. Okrycia wierzchnie oraz duże bagaże należy pozostawić w szatni znajdującej się na parterze, tam też można zostawić wózki dziecięce lub zabezpieczyć je przy wejściu do MER. Za wózki pozostawione w szatni lub przed MER Muzeum nie ponosi odpowiedzialności.
 4. W MER obowiązuje całkowity zakaz:
  1. spożywania alkoholu i środków odurzających;
  2. palenia tytoniu oraz używania tzw. papierosów elektronicznych.
 5. Jedzenie i picie dozwolone jest wyłącznie w wyznaczonej strefie kawiarnianej. Z uwagi na bezpieczeństwo dzieci jedzenie gorących posiłków może odbywać się wyłącznie za zgodą pracownika MER.
 6. W MER obowiązują zasady zachowania spisane i udostępnione wszystkim zwiedzającym zaraz przy wejściu. W szczególności zabroniona jest wszelkiego rodzaju przemoc fizyczna.
 7. Obowiązek dopilnowania prawidłowego zachowania dzieci spoczywa na opiekunie dziecka.
 8. Podczas zabawy należy stosować się do uwag i zaleceń pracowników MER.
 9. Ze stanowisk należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.
 10. Użytkownik jest zobowiązany zgłaszać pracownikom MER wszelkie awarie, uszkodzenia i zniszczenia wyposażenia MER, jak również nieszczęśliwe zdarzenia losowe, wypadki lub zachowania osób trzecich stwarzające zagrożenie w MER.
 11. Pracownik MER odpowiada za właściwy tok prowadzonych zajęć i wydarzeń.
 12. Pracownik MER może żądać opuszczenia MER przez użytkowników, gości, a w szczególności przez osoby naruszające Regulamin lub ogólnie przyjęte normy zachowania, osoby stwarzające zagrożenie dla innych użytkowników oraz stwarzające ryzyko uszkodzenia stanowisk znajdujących się na terenie MER, a także takie, które nie stosują się do poleceń pracowników MER. Koszty zakupu biletów nie zostaną w takim przypadku zwrócone.
 13. Opiekun dziecka jest zobowiązany do sprawowania opieki nad podopiecznym/podopiecznymi przez cały czas obecności na terenie MER, odpowiada za jego/ich bezpieczeństwo oraz szkody przez niego/nich wyrządzone.
 14. Opiekun dziecka przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z MER zgodnie z jego przeznaczeniem wymaga aktywności ruchowej dziecka, co może się wiązać z ryzykiem stłuczeń, zadrapań i innych urazów będących następstwem upadków, potknięć, zderzeń i innych podobnych przypadkowych zdarzeń. Wyżej wymienione ryzyka mogą powstać mimo dołożenia przez Muzeum wszelkich starań w zapewnieniu bezpiecznej przestrzeni dla dzieci oraz certyfikowania wszystkich stanowisk MER pod względem dopuszczenia do użytkowania przez dzieci. Każdy opiekun jest zobowiązany do własnej, samodzielnej oceny ryzyka zabawy podopiecznego/podopiecznych, adekwatnej do wieku, stanu zdrowia oraz stopnia rozwoju podopiecznego/podopiecznych. Mimo możliwości wystąpienia powyższego ryzyka, opiekun godzi się na korzystanie przez dziecko z MER, a jednocześnie zobowiązuje się do zachowania szczególnej ostrożności i wzmożonej pieczy nad dzieckiem w trakcie przebywania w MER i uczestnictwa w warsztatach.

§ 5 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie rezerwacji online jest Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN z siedzibą w Warszawie (00-157) ul. Anielewicza 6.
 2. W Muzeum został wyznaczony Inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez email [email protected], lub telefonicznie tel. 22 471 03 41.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu korzystania przez użytkowników z Miejsca Edukacja Rodzinnej, U Króla Maciusia” na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) 2016/679 z dnia 27b kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej:, RODO”).
 4. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych w ramach funkcjonowania Miejsca Edukacji Rodzinnej "U króla Maciusia" mogą być: dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT, podmioty świadczące na rzecz Muzeum badania jakości obsługi, dochodzenia należności, usługi prawne, analityczne, marketingowe, operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki w zakresie realizacji płatności, organy uprawnione do otrzymania tych danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 6. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z funkcjonowania i działalności Miejsca Edukacji Rodzinnej "U króla Maciusia". W przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia usług drogą elektroniczną – przez czas świadczenia usług drogą elektroniczną. W przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu kierowania przez Muzeum treści marketingowych – do czasu wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w tym zakresie. Po tym okresie dane osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości.
 7. Każdą z wyrażonych zgód na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych wycofanie zgody powinno mieć formę pisemną na adres (Warszawa (00-157) ul. Anielewicza 6) lub elektronicznej (wiadomość email na adres 
  [email protected]).
 8. Podmiot danych ma prawo dostępu do treści przekazanych danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Podmiot danych ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdyby osoba, która przekazała dane uznała, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO oraz przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019, poz. 1781).
 10. Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również będą profilowane.
 11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu skorzystania z Miejsca Edukacji Rodzinnej "U Króla Maciusia". Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez Muzeum jest brak możliwości skorzystania z Miejsca Edukacji Rodzinnej "U Króla Maciusia".
 12. Korzystania z Miejsca Edukacji Rodzinnej "U Króla Maciusia" oznacza zgodę na utrwalenie przez Muzeum, bądź na jego zlecenie, wizerunku użytkownika. Użytkownik tym samym wyraża zgodę na utrwalanie i rozpowszechnianie swojego wizerunku na zasadach opisanych w Regulaminie. Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku we wszelkich materiałach wydawanych i rozpowszechnianych, w każdej formie lub technice, w tym w formie fotografii, w Internecie, w wydawnictwach Muzeum w celu promocji działalności statutowej Muzeum, w tym do zamieszczenia na stronie internetowej Muzeum oraz profilu Muzeum na portalach społecznościowych oraz na rozpowszechnienie wizerunku w celu promocji Miejsca Edukacji Rodzinnej "U Króla Maciusia" poprzez zamieszczanie zdjęć i materiałów filmowych na stronie internetowej Muzeum, materiałach i kanałach online oraz we wszelkich drukowanych materiałach promocyjnych związanych z Muzeum. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale konieczne do skorzystania z Miejsca Edukacji Rodzinnej "U Króla Maciusia".

§ 6 Postanowienia końcowe

 1. Muzeum zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia lub wyproszenia grupy zorganizowanej lub osób indywidualnych nieprzestrzegających postanowień Regulaminu lub stwarzających zagrożenie dla innych gości. Nie przysługuje wówczas zwrot kosztów biletu.
 2. Zakupienie biletu wstępu do MER lub pobranie darmowej wejściówki są jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.
 3. Regulamin jest dostępny na stronie Muzeum www.polin.pl oraz w MER.
 4. Uwagi, skargi i wnioski odnośnie działalności MER, jego oferty programowej oraz obsługi można zgłaszać w szczególności w kasach, oraz mailowo na adres [email protected].
 5. W przypadku, gdy dla danego wydarzenia lub grupy wydarzeń istnieje odrębny regulamin, jego postanowienia mają pierwszeństwo przed Regulaminem Miejsca Edukacji Rodzinnej "U króla Maciusia".
Załączniki:
 • Regulamin Miejsca Edukacji Rodzinnej "U króla Maciusia" w Muzeum POLIN [PDF]
  Pobierz plik 412.49 KB / PDF