Nauka

Regulamin Biblioteki Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

§ 1. Informacje ogólne

Biblioteka Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN (dalej „Biblioteka Muzeum POLIN”) jest biblioteką specjalistyczną, prowadzoną w Muzeum POLIN w Warszawie. W jej skład wchodzą: księgozbiór podręczny Centrum Informacji Historycznej, księgozbiór miejsca edukacji rodzinnej „U króla Maciusia” (dalej „miejsce edukacji rodzinnej”) i księgozbiór główny przechowywany w magazynie bibliotecznym. 

Biblioteka Muzeum POLIN działa na podst. ustawy o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 roku oraz Statutu Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Biblioteka realizuje zadania wynikające ze strategii Muzeum. Do jej zadań należy m.in. zapewnienie obsługi bibliotecznej i informacji naukowej w zakresie dyscyplin będących przedmiotem działalności statutowej Muzeum, tj.: historii, kultury, religii i dziedzictwa Żydów na historycznych ziemiach polskich oraz innych krajów diaspory i Izraela, współczesnych zagadnień kulturowych, społecznych i religijnych, jak również muzealnictwa.

§ 2. Korzystanie i wypożyczanie ze zbiorów Biblioteki Muzeum POLIN

 1. Użytkownikiem jest osoba korzystająca z materiałów Biblioteki Muzeum POLIN:
  1. odwiedzająca Muzeum,
  2. pracownik Muzeum,
  3. współpracownik Muzeum,
  4. stażysta i stały wolontariusz Muzeum,
  5. pracownik firmy zewnętrznej, która działa na terenie Muzeum,
  6. pracownik Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma.
 2. Wypożyczeń indywidualnych na zewnątrz mogą dokonywać wyłącznie Czytelnicy zarejestrowani, tj.:
  1. pracownicy Muzeum,
  2. współpracownicy Muzeum,
  3. stażyści i stali wolontariusze Muzeum, 
  4. pracownicy firmy zewnętrznej, która działa na terenie Muzeum,
  5. pracownicy Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma.
 3. Biblioteka Muzeum POLIN nie prowadzi wypożyczeń na zewnątrz dla osób odwiedzających Muzeum oraz niezarejestrowanych.
 4. Wypożyczanie ze zbiorów Biblioteki Muzeum POLIN jest bezpłatne. Wymaga wcześniejszego utworzenia konta czytelnika. 
 5. Założenie konta czytelnika, polegające na rejestracji w komputerowej ewidencji czytelników, jest możliwe u pracownika Biblioteki Muzeum POLIN, po przedłożeniu dokumentu tożsamości. Od osoby zakładającej konto czytelnika wymagane jest podpisanie zobowiązania do przestrzegania Regulaminu Biblioteki Muzeum POLIN i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 1 do Regulaminu). Czytelnik drogą e-mailową otrzymuje dane do logowania do konta czytelnika oraz link do katalogu online.

§ 3. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych

 1. Zakres udostępnianych materiałów bibliotecznych:
  1. odwiedzający Muzeum mogą jednocześnie korzystać z nie więcej niż sześciu woluminów z księgozbioru głównego (magazyn) i dowolnej liczby woluminów z księgozbioru podręcznego Centrum Informacji Historycznej lub miejsca edukacji rodzinnej,
  2. pracownicy Muzeum mogą wypożyczyć nie więcej niż sześć woluminów na okres jednego miesiąca z możliwością prolongaty, 
  3. współpracownicy i pracownicy Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma mogą wypożyczać nie więcej niż trzy woluminy na okres jednego miesiąca z możliwością prolongaty, w uzasadnionych przypadkach Bibliotekarz może wyrazić zgodę na wypożyczenie większej liczby woluminów, 
  4. stażyści i stali wolontariusze oraz pracownicy firm zewnętrznych mogą wypożyczyć nie więcej niż dwa woluminy na okres nie dłuższy niż dwa tygodnie z możliwością prolongaty, w uzasadnionych przypadkach Bibliotekarz może wyrazić zgodę na wypożyczenie większej liczby woluminów,
  5. osoby nieokreślone w ww. punktach mogą uzyskać prawo do wypożyczenia książek na podstawie pisemnej zgody Dyrektora Muzeum POLIN lub Zastępcy Dyrektora ds. Programowych.
 2. Wypożyczanie międzybiblioteczne następuje na podstawie szczegółowych ustaleń zawartych pomiędzy instytucjami.
 3. Nie wypożycza się poza Muzeum publikacji wydanych przed rokiem 1960, wydawnictw słownikowych i encyklopedycznych.
 4. Czytelnicy zobowiązani są do zwracania wypożyczonych książek w terminie lub prolongowania wypożyczenia najpóźniej w dniu upływu terminu zwrotu, o ile nie są one wcześniej zarezerwowane i nie czeka na nie inny czytelnik.
 5. Konto czytelnika może zostać zablokowane, jeżeli czytelnik przekroczy termin zwrotu książek o 20 dni roboczych.
 6. W sytuacji zagubienia lub zniszczenia pożyczonej publikacji, czytelnik jest zobowiązany do jej odkupienia lub zwrotu kosztów aktualnej wartości książki, jeżeli publikacja ta nie jest już dostępna ani na rynku księgarskim, ani antykwarycznym.

§ 4. Centrum Informacji Historycznej

 1. Biblioteka Muzeum POLIN zapewnia Użytkownikom swobodny dostęp do księgozbioru podręcznego w Centrum Informacji Historycznej. W skład księgozbioru podręcznego wchodzą książki i mapy oznaczone odpowiednią sygnaturą. 
 2. W Centrum Informacji Historycznej można korzystać z aplikacji na udostępnionym sprzęcie komputerowym oraz z otwartego dostępu do sieci bezprzewodowej na własnych urządzeniach.
 3. Na stronie muzeum oraz w aplikacji Centrum Informacji Historycznej dostępny jest katalog online Biblioteki Muzeum POLIN, który umożliwia wyszukiwanie pozycji dostępnych w Bibliotece.
 4. Zarejestrowany Czytelnik może zamówić książki poprzez katalog online lub wypożyczać pozycje z podręcznego księgozbioru Centrum Informacji Historycznej bezpośrednio u osoby dyżurującej w Centrum Informacji Historycznej, bez konieczności ich wcześniejszego zamówienia.
 5. Wnosząc do Centrum Informacji Historycznej własne materiały biblioteczne, należy poinformować o nich dyżurującego pracownika Centrum Informacji Historycznej.
 6. Wszystkie materiały udostępniane Użytkownikom w Centrum Informacji Historycznej, tj. książki i mapy, są zabezpieczone etykietami RFID, których nie wolno zrywać ani uszkadzać.
 7. Użytkownik zobowiązany jest po skorzystaniu z materiałów udostępnionych w Centrum Informacji Historycznej do odłożenia ich na wyznaczone miejsce. 
 8. Księgozbiór w Centrum Informacji Historycznej dostępny jest dla Użytkowników w godzinach pracy Centrum, tj. od poniedziałku do niedzieli, z wyjątkiem wtorków, w godzinach 10.00–18.00. 

§ 5. Miejsce edukacji rodzinnej 

 1. Biblioteka Muzeum POLIN zapewnia Użytkownikom swobodny dostęp do księgozbioru podręcznego w miejscu edukacji rodzinnej. W skład księgozbioru podręcznego wchodzą książki oznaczone odpowiednią sygnaturą. Księgozbiór udostępniany jest wyłącznie na miejscu. 
 2. Czytelnik nie może wypożyczać pozycji bezpośrednio z podręcznego księgozbioru miejsca edukacji rodzinnej, konieczne jest ich wcześniejsze zamówienie poprzez katalog online.
 3. Zamówienia złożone na książki z księgozbioru miejsca edukacji rodzinnej czytelnicy odbierają w pokoju Biblioteki.
 4. Wnosząc do miejsca edukacji rodzinnej  własne materiały biblioteczne, należy poinformować o nich pracownika miejsca edukacji rodzinnej.
 5. Użytkownik zobowiązany jest po skorzystaniu z materiałów udostępnionych w miejscu edukacji rodzinnej do ich odłożenia na wyznaczone miejsce. 
 6. Księgozbiór miejsca edukacji rodzinnej dostępny jest w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godzinach 15.00–18.00, a w soboty i niedziele w godzinach 11.00–18.00, oprócz sytuacji gdy w tej przestrzeni organizowane są wydarzenia. 

§ 6. Księgozbiór główny/ Magazyn

 1. Na stronie Muzeum dostępny jest katalog online.
 2. Odwiedzający Muzeum mogą skorzystać z księgozbioru głównego wyłącznie w Centrum Informacji Historycznej.
 3. Publikacje z księgozbioru głównego udostępnia się odwiedzającym na podstawie rewersu złożonego u dyżurującego pracownika Centrum Informacji Historycznej (załącznik nr 2 do Regulaminu). Odwiedzający ma prawo do złożenia jednorazowo sześciu rewersów. 
 4. Zamówione materiały dostarczane są odwiedzającym do Centrum Informacji Historycznej najpóźniej w ciągu trzech godzin. 
 5. Udostępnionych materiałów z księgozbioru głównego odwiedzający nie mogą wynosić poza Centrum Informacji Historycznej. Po skorzystaniu z książek muszą je zwrócić dyżurującemu pracownikowi Centrum Informacji Historycznej. 
 6. Czytelnicy mogą złożyć zamówienia poprzez katalog online po zalogowaniu do swojego konta bibliotecznego. 
 7. Biblioteka Muzeum POLIN realizuje zamówienia z księgozbioru głównego od poniedziałku do piątku do godziny 15.30, zamówienia złożone po tym czasie są realizowane w następnym dniu roboczym. 
 8. Pracownicy Muzeum odbierają złożone online zamówienia na publikacje z księgozbioru głównego w pokoju Biblioteki, a pozostali zarejestrowani Czytelnicy w Centrum Informacji Historycznej, po otrzymaniu e-mailowego powiadomienia o tym, że książki są gotowe do odbioru.
 9. Zamówione książki czekają w Centrum Informacji Historycznej na odbiór przez tydzień od dnia zamówienia.
 10. Nie składa się zamówień na materiały biblioteczne znajdujące się w księgozbiorze podręcznym.

§ 7. Udostępnianie Użytkownikom zbiorów chronionych 

 1. Biblioteka Muzeum POLIN wydaje zbiory chronione (od 1946 r. do 1960 r. włącznie) na podstawie pisemnej rekomendacji instytucji naukowej lub kierownika naukowego przygotowywanej pracy. 
 2. Zbiory chronione są udostępniane w ciągu dwóch dni roboczych od złożenia zamówienia w Centrum Informacji Historycznej.
 3. Odwiedzający korzystają ze zbiorów chronionych pod nadzorem Bibliotekarza lub pracownika Centrum Informacji Historycznej. 
 4. Czytelnikom zbiory chronione wydawane są na podstawie uzasadnienia skierowanego e-mailowo na adres [email protected] na tydzień roboczy do miejsca pracy, bez możliwości wynoszenia poza Muzeum. Pracownicy Muzeum mają prawo do korzystania z książek przy swoim miejscu pracy, zaś pozostali zarejestrowani Czytelnicy korzystają ze zbiorów w Centrum Informacji Historycznej.
 5. Biblioteka Muzeum POLIN nie udostępnia zbiorów chronionych, które są przeznaczone do konserwacji lub w jej trakcie. 

§ 8. Udostępnianie Użytkownikom zbiorów specjalnych 

 1. Biblioteka Muzeum POLIN wydaje zbiory specjalne (do roku 1945 włącznie) na podstawie pisemnej rekomendacji instytucji naukowej lub kierownika naukowego przygotowywanej pracy. 
 2. Zbiory specjalne udostępniane są w ciągu pięciu dni roboczych od dnia złożenia zamówienia w Centrum Informacji Historycznej.
 3. Odwiedzający korzystają ze zbiorów specjalnych pod nadzorem Bibliotekarza lub pracownika Centrum Informacji Historycznej. 
 4. Czytelnikom zbiory specjalne wydawane są pojedynczo na podstawie uzasadnienia skierowanego mailowo na adres [email protected] na jeden dzień roboczy do miejsca pracy, bez możliwości wynoszenia poza Muzeum. Pracownicy Muzeum mają prawo do korzystania z książek przy swoim miejscu pracy, zaś pozostali zarejestrowani Czytelnicy korzystają ze zbiorów w Centrum Informacji Historycznej.
 5. Biblioteka Muzeum POLIN nie udostępnia zbiorów specjalnych, które są przeznaczone do konserwacji lub w jej trakcie. 

§ 9. Kopiowanie zasobów Biblioteki Muzeum POLIN

 1. Biblioteka Muzeum POLIN nie prowadzi usług reprograficznych, ale zezwala na samodzielne fotografowanie udostępnianych materiałów bez użycia lampy błyskowej. 
 2. Materiały mogą być kopiowane wyłącznie w zgodzie z obowiązującym prawem, w szczególności z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2019 r., poz. 1231). 
 3. Na kopiowanie zbiorów specjalnych i chronionych zgodę musi wyrazić Bibliotekarz.

§ 10. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych, w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, jest Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN z siedzibą w Warszawie (00-157) przy ul. Anielewicza 6. W Muzeum POLIN został wyznaczony Inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail [email protected] lub telefonicznie (tel. 22 471 03 41).
 2. W celu utworzenia konta czytelnika Biblioteki Muzeum POLIN wymagane jest podanie danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania, które zostają umieszczone w bazie Biblioteki. 
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji działalności statutowej, misji i zadań Muzeum POLIN na podstawie art. 6 ust. a) ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2019, poz. 1781) zwanej dalej „Ustawą”, Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) czyli zgody osoby, której dane dotyczą. 
 4. Odbiorcami danych osobowych mogą być: dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT, podmioty świadczące na rzecz Muzeum usługi księgowe, dochodzenia należności, usługi prawne, organy uprawnione do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 
 6. Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Muzeum prosi o wycofanie zgody w formie pisemnej na adres: 00-157 Warszawa, ul. Anielewicza 6) lub elektronicznej (wiadomość e-mail na adres [email protected]).
 7. Czytelnik ma prawo dostępu do treści jego danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Czytelnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu świadczenia usług, w tym usług drogą elektroniczną. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez Muzeum jest brak możliwości świadczenia usług.
 10. Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również będą profilowane.
 11. Nieaktywne konto czytelnika przez okres 24 miesięcy zostanie usunięte z komputerowej ewidencji czytelników wraz z danymi osobowymi.

§ 11. Postanowienia porządkowe

 1. Użytkownicy Centrum Informacji Historycznej oraz miejsca edukacji rodzinnej są zobowiązani do:
  1. dbania o stan powierzonych im materiałów bibliotecznych oraz sprzętu będącego własnością Muzeum, 
  2. niewnoszenia na teren ww. pomieszczeń jedzenia ani napojów,
  3. pozostawiania w szatni okryć wierzchnich, toreb, plecaków, teczek, parasoli.
 2. Użytkownik proszony jest o zgłoszenie pracownikowi dyżurującemu w danej przestrzeni uszkodzeń książki przed rozpoczęciem korzystania z niej.
 3. Wynoszenie poza Centrum Informacji Historycznej oraz miejsce edukacji rodzinnej  materiałów bibliotecznych bez wiedzy pracowników tych przestrzeni lub bez udokumentowania wypożyczenia jest niedozwolone.
 4. Pracownik Biblioteki, jak również Centrum Informacji Historycznej i miejsca edukacji rodzinnej, może odmówić obsługi Użytkownika, który zachowuje się agresywnie lub jest pod wpływem alkoholu albo innych środków odurzających.
 5. Osoby nieprzestrzegające niniejszego regulaminu mogą zostać pozbawione prawa korzystania z zasobów Biblioteki Muzeum POLIN okresowo lub na stałe. 

§ 12. Postanowienia końcowe

 1. Dyrektor Muzeum POLIN ma prawo w uzasadnionych przypadkach do czasowego zamknięcia lub skrócenia godzin otwarcia Centrum Informacji Historycznej i miejsca edukacji rodzinnej  oraz ograniczenia korzystania z księgozbioru głównego. Fakt ten podaje się do ogólnej wiadomości na stronie internetowej Muzeum. 
 2. Aktualna wersja Regulaminu opublikowana jest na stronie internetowej.
 3. Zmiany Regulaminu mogą być dokonane zarządzeniem Dyrektora Muzeum POLIN. 
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem wprowadzenia zarządzeniem Dyrektora Muzeum POLIN. 
 5. Wszelkie pytania i prośby dotyczące Biblioteki Muzeum POLIN prosimy kierować na adres: [email protected].
Załączniki:
 • Regulamin [PDF]
  Pobierz plik 395.96 KB / PDF
 • Załącznik 1 Rejestracja czytelnika w Bibliotece Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN [PDF]
  Pobierz plik 199.19 KB / PDF
 • Załącznik 2 Rewers [PDF]
  Pobierz plik 187.93 KB / PDF