Muzeum
20.01.2021

Regulamin sprzedaży wysyłkowej

Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży towarów znajdujących się w ofercie Sklepu internetowego prowadzonego przez Sprzedawcę,  realizowanych przez formularz zamówienia pod adresem: polin.pl/pl/ksiegarnia-online-zamowienie.

§1
Słowniczek

 1. Sprzedawca – Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN z siedzibą w Warszawie, (adres: Anielewicza 6, 00-157 Warszawa), wpisane do rejestru instytucji kultury pod numerem RIK 89/2014, adres email: [email protected].
 2. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca zakupu produktów przez formularz zamówienia na stronie polin.pl/pl/ksiegarnia-online-zamowienie.
 3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną zawierający ze Sprzedawcą umowę sprzedaży w celach niezwiązanych bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Przedsiębiorca na prawach Konsumenta – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej dzielnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z  przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnianego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 5. Produkty – rzeczy, które oferowane są przez Sprzedawcę do sprzedaży na stronie polin.pl/pl/ksiegarnia-online-zamowienie.  
 6. Sklep internetowy – prowadzony przez Sprzedawcę punkt handlowy, zamieszczony na witrynie internetowej pod adresem: www.polin.pl.

§ 2. 
Informacje o Produktach i składanie zamówień

 1. Sprzedaż Produktów prezentowanych na stronie polin.pl/pl/ksiegarnia-online-zamowienie następuje na podstawie zamówień Klienta składanych za pośrednictwem formularza, co prowadzi do zawarcia umowy sprzedaży na warunkach określonych w Regulaminie.
 2. Potrzebę wystawienia faktury VAT należy zgłosić w momencie wypełniania formularza podając wszystkie niezbędne dane. W przypadku, gdy potrzeba wystawienia faktury VAT została zgłoszona po dokonaniu płatności, Sprzedawca wystawi fakturę VAT w terminach zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa. 
 3. Złożenie przez Klienta zamówienia oznacza złożenie oferty zakupu określonego Produktu, która zostaje przyjęta dopiero po pozytywnej weryfikacji pod kątem prawidłowości złożonego zamówienia i dostępności zamówionego Produktu.
 4. Sprzedawca nie gwarantuje dostępności Produktów prezentowanych na stronie Sklepu internetowego do czasu weryfikacji i przyjęcia zamówienia.
 5. Ceny Produktów podane na stronie polin.pl/pl/ksiegarnia-online-zamowienie są cenami aktualnymi brutto i zawierają podatek VAT, są podane w walucie polskiej. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany cen Produktów znajdujących się na stronie polin.pl/pl/ksiegarnia-online-zamowienie, wprowadzenia nowych Produktów lub wycofania Produktów dostępnych w Sklepie.
 7. Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia, z zastrzeżeniem dostępności Produktu.

§ 3. 
Potwierdzenie zamówienia – zawarcie umowy sprzedaży

 1. Przy składaniu zamówienia Klient zobowiązany jest do zapoznania się i akceptacji Regulaminu. Po złożeniu zamówienia, w terminie 2 dni roboczych Klient otrzyma od Sprzedawcy wiadomość w formie korespondencji email wysłaną na adres podany przez Klienta w formularzu zamówienia i potwierdzającą otrzymanie zamówienia wraz z informacjami dotyczącymi złożonego zamówienia oraz z linkiem do płatności za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności PayU.
 2. Sprzedaż Produktów uzyskuje status potwierdzonej po dokonaniu płatności przez elektroniczny system płatności internetowych PayU. Brak zapłaty w terminie 5 dni  od dnia otrzymania potwierdzenia zamówienia powoduje automatyczne anulowanie zamówienia.
 3. Po zaksięgowaniu płatności Klient otrzyma wiadomość w formie korespondencji email wraz z dokumentem potwierdzającym sprzedaż (paragonem lub fakturą).
 4. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości  w formie korespondencji email o przyjęciu jego zamówienia do realizacji zostaje zawarta umowę sprzedaży. Po zawarciu umowy sprzedaży Klientowi nie przysługuje możliwość dokonywania zmian w złożonym zamówieniu. 
 5. Klient zostanie poinformowany w oddzielnej wiadomości o terminie wysłania Produktów wchodzących w skład zamówienia. 
 6. W przypadku trudności z realizacją zamówienia po stronie Sprzedawcy, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.
 7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Klienta błędnych danych przy składaniu zamówienia.

§ 4. 
Dostawa i metody płatności

 1. Sprzedawca oferuje płatności szybkim przelewem za pośrednictwem elektronicznego system płatności PayU.
 2. Dostawa wysyłkowa realizowana jest za pośrednictwem Poczty Polskiej. 
 3. Koszt dostawy za pośrednictwem Poczty Polskiej wynosi 15 PLN.
 4. W jednej przesyłce mogą zostać wysłane maksymalnie 3 Produkty. W przypadku większej liczby towarów koszt wysyłki będzie naliczany indywidulanie.
 5. Sprzedawca realizuje zamówienia wysyłkowe tylko na terenie Polski.
 6. Towary zostaną przygotowane do wysyłki w ciągu 7 dni od momentu zaksięgowania wpłaty dokonanej przez Kupującego.
 7. Muzeum nie ma wpływu na czas zrealizowania dostawy przez Pocztę Polską.

§ 5. 
Odstąpienie

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Konsument/Przedsiębiorca na prawach Konsumenta może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów innych, niż przewidzianych przepisami prawa, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zamówionego Produktu.  
 2. Konsument/Przedsiębiorca na prawach Konsumenta może odstąpić od Umowy Sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie takie może zostać złożone w szczególności z wykorzystaniem wzoru formularza o odstąpieniu od umowy, stanowiącego Załącznik nr 2 do Regulaminu. Nie ogranicza to uprawnienia Konsumenta/Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta do złożenia jakiegokolwiek innego jednoznacznego oświadczenia, w którym informuje o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży można złożyć Sprzedawcy poprzez wysłanie na adres [email protected] lub pocztą tradycyjną na adres: Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, ul. Anielewicza 6, 00-157 Warszawa (z dopiskiem: "zwrot towaru/odstąpienie”), umieszczając w niej oryginał wypełnionego formularza zwrotu oraz dokument potwierdzający sprzedaż (paragon lub fakturę), otrzymany mailowo po dokonaniu płatności.
 4. Do zachowania 14-dniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Konsument/Przedsiębiorca na prawach Konsumenta zobowiązany jest do zwrotu otrzymanego Produktu w terminie 14 dni od odstąpienia od umowy. Produkt musi być zwrócony w stanie niezmienionym (niezmieniony, czysty, nie noszący śladów użytkowania), chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. 
 6. Sprzedawca informuje, że zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadku umów wskazanych w powyższym artykule.
 7. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży Sprzedawca zwróci Klientowi kwotę odpowiadającą zapłaconej cenie zakupu, w tym koszt dostarczenia Produktu, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki zwrotnej z Produktem.
 8. Koszty nadania przesyłki zwrotnej na skutek odstąpienia od umowy sprzedaży przez sprzedaży Konsumenta/Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta ponosi Konsument/Przedsiębiorca na prawach Konsumenta. Jeżeli Konsument/Przedsiębiorca na prawach Konsumenta wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu sprzedaży Konsumentowi/Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Sprzedawca nie przyjmie żadnej przesyłki wysłanej „za pobraniem”.

§ 6. 
Reklamacje

 1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Klientowi rzecz bez wad. Reklamacji podlegają rzecz posiadające wadę fizyczną lub prawną.
 2. Klient może przekazać Sprzedawcy reklamację z zachowaniem przepisów prawa, mailowo na adres: [email protected], załączając skan wypełnionego formularza reklamacyjnego, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu otrzymanego wraz z Produktem, zawierającego opis niezgodności (wad), a także zgłaszanego roszczenia. 
 3. Klient jest zobowiązany odesłać Produkt przesyłką pocztową na adres: Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN ul. Anielewicza 6, 00-157 Warszawa (z dopiskiem: "reklamacja-sklep"), umieszczając w niej oryginał wypełnionego formularza reklamacyjnego oraz dokument potwierdzający sprzedaż (paragon lub fakturę) otrzymany mailowo po dokonaniu płatności.
 4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sprzedawca wymieni Klientowi reklamowany Produkt na pełnowartościowy i odeśle na własny koszt, chyba, że możliwa będzie naprawa towaru i Klient takiej naprawy zażąda. W przypadku braku możliwości naprawy i wymiany towaru (np. z powodu wyczerpania nakładu), Klient ma prawo odstąpić od umowy, a Sprzedawca zwróci Klientowi całkowitą należność za reklamowany Produkt w terminie 14 dni. Klient może również – zamiast odstępowania od umowy - żądać stosownego obniżenia ceny.
 5. Przesyłki za pobraniem nie będą przyjmowane. Koszt wysyłki reklamowanego towaru zostanie zwrócony Klientowi przez Sprzedawcę przelewem na rachunek bankowy podany przez Klienta.
 6. Jeżeli Klient będący Konsumentem/Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta zażąda wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 7. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku zakupu Produktów przez Konsumenta/Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta – bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.
 8. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji produkt zostanie odesłany do Klienta na jego koszt. 

§7. 
Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych jest Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN z siedzibą w Warszawie (00-157) ul. Anielewicza 6.
 2. Dane osobowe podane na formularzu zamówienia na stronie polin.pl/pl/ksiegarnia-online-zamowienie, są gromadzone i przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej RODO). Zgromadzone dane osobowe są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów realizacji złożonych zamówień oraz informowania o promocjach i nie będą udostępniane osobom trzecim.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji zamówienia. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez Sprzedawcę jest brak możliwości realizacji zamówienia i świadczenia usług.
 4. W Muzeum został wyznaczony Inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez email [email protected] lub telefonicznie tel. 22 471 03 41.
 5. Dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z korzystaniem przez użytkowników z formularza zamówienia na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą w związku z art. 6 ust. 1 pkt a) i b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) i obejmują:
  1. w przypadku zakupu przez osobę fizyczną na rzecz osoby fizycznej lub prawnej z paragonem:
   1. dane obowiązkowe: imię i nazwisko, adres e-mail, kraj, kod pocztowy, numer telefonu;
   2. dane opcjonalne: nazwa firmy/instytucji;
  2. w przypadku zakupu przez osobę fizyczną na rzecz osoby fizycznej z fakturą VAT:
   1. dane obowiązkowe: imię i nazwisko, adres e-mail, kraj, adres zamieszkania (ulica, numer budynku i/lub lokalu, kod pocztowy, miejscowość), numer telefonu;
   2. dane opcjonalne: numer PESEL;
  3. w przypadku zakupu przez osobę fizyczną na rzecz podmiotu gospodarczego z fakturą VAT:
   1. dane obowiązkowe: imię i nazwisko, adres e-mail, kraj, pełne dane podmiotu gospodarczego do faktury VAT (nazwa, numer NIP, adres tj. ulica, numer budynku i/lub lokalu, kod pocztowy, miejscowość), numer telefonu;
 6. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych w ramach sprzedaży online mogą być: dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT, badania jakości obsługi, dochodzenia należności, usługi prawne, analityczne, marketingowe, operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki w zakresie realizacji płatności, organy uprawnione do otrzymania tych danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 8. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do wykonania wszystkich obowiązków wynikających ze sprzedaży wydawnictw lub towarów. W przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia usług drogą elektroniczną – przez czas świadczenia usług drogą elektroniczną. W przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu kierowania przez Muzeum treści marketingowych – do czasu wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w tym zakresie. Po tym okresie dane osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości.
 9. Każdą z wyrażonych zgód na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych wycofanie zgody powinno mieć formę pisemną wysłaną na adres (Warszawa 00-157, ul. Anielewicza 6) lub elektroniczną (wiadomość email na adres [email protected]). 
 10. Podmiot danych ma prawo dostępu do treści przekazanych danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 11. Podmiot danych ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w razie uznania, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO oraz przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019, poz. 1781).
 12. Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również będą profilowane.

§ 8. 
Postanowienia końcowe

 1. Złożenie zamówienia przez formularz zamówienia, dostępny na stronie internetowej polin.pl/pl/ksiegarnia-online-zamowienie oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, przy czym zmiana ta nie będzie nie na treść i warunku zawartych umów sprzedaży.
 3. Prawem właściwym dla zawarcia Umowy Sprzedaży jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a sądami sądy powszechne w Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Ewentualne spory pomiędzy Sprzedawcą a Klientem niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 4. Wybór prawa polskiego na podstawie Regulaminu Sprzedaży nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem, na mocy prawa które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku braku wyboru.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności sklepu internetowego.
 6. Regulamin wchodzi w życie 20 stycznia 2021 r.
Załączniki:
 • Załącznik 1. Formularz odstąpienie od umowy [.docx]
  Pobierz plik 12.41 KB / VND.OPENXMLFORMATS-OFFICEDOCUMENT.WORDPROCESSINGML.DOCUMENT
 • Załącznik 2. Formularz reklamacji [.docx]
  Pobierz plik 12.7 KB / VND.OPENXMLFORMATS-OFFICEDOCUMENT.WORDPROCESSINGML.DOCUMENT
 • Regulamin sprzedaży wysyłkowej - skan [PDF]
  Pobierz plik 285.38 KB / PDF