Wykład
22.11.2018

"Doktryna praw człowieka wobec różnorodności kulturowej" wykład Adama Bodnara

Zapraszamy na wykład Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara, pt.: "Doktryna praw człowieka wobec różnorodności kulturowej". Wydarzenie jest częścią konferencji "Who is Europe?".

  • 22 listopada (czwartek), godz. 18.30

Różnorodność kulturowa jest faktem we współczesnej Europie, także w Polsce. Państwa członkowskie Unii Europejskiej różnią się jedynie jeśli chodzi o stopień natężenia występowania innych, mniejszościowych kultur w obrębie danego społeczeństwa. Procesy globalizacyjne, migracje wewnątrz UE, ale także napływ ludności spoza UE, poszukiwanie statusu uchodźcy, jak również historyczna obecność mniejszości narodowych, etnicznych czy religijnych powodują, że obowiązkiem państwa jest stworzenie warunków dla koegzystencji różnych narodowości i kultur.

Przedmiotem wykładu będzie przedstawienie konstytucyjnych gwarancji zapewniających uwzględnienie wielokulturowego charakteru społeczeństwa. W wielu postanowieniach Konstytucja RP wskazuje na głębokie poszanowanie różnych aspektów wielokulturowości w Polsce. Odnosi się to zarówno do kwestii poszanowania praw indywidualnych, jak i praw mniejszości narodowych i etnicznych czy mniejszościowych kościołów i związków wyznaniowych. Opisane zostaną również najważniejsze z tego punktu widzenia umowy międzynarodowe i ich wpływ na sytuację poszczególnych jednostek.

Podczas wykładu podjęta zostanie również kwestia wyzwań dla systemu ochrony praw i wolności, w kontekście różnorodności kulturowej, a które skupiają się głównie wokół kwestii praktycznych – rozdźwięku pomiędzy regulacją konstytucyjną oraz ustawową a praktyką życia codziennego, trwałością gwarancji ochrony praw mniejszości w obliczu pogłębiającego się kryzysu konstytucyjnego, coraz mniejszej skuteczności gwarancji międzynarodowych, oraz nacjonalistycznych tendencji w polityce rządu, co powoduje w konsekwencji coraz gorsze warunki dla rozwoju kultury oraz tożsamości różnego rodzaju mniejszości.

Wykład w języku polskim z tłumaczeniem symultanicznym na język angielski.


Wykład wygłosi dr Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich. Dr Bodnar jest również ekspertem Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej.  Do czasu objęcia funkcji Rzecznika wykładał na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2004-2015 związany był z Helsińską Fundacją Praw Człowieka, najpierw jako jej współtwórca, a następnie wiceprezes zarządu. W latach 2013-2014 był członkiem rady dyrektorów Funduszu ONZ na rzecz Ofiar Tortur. Współpracował z licznymi organizacjami pozarządowymi, m.in. z Fundacją Panoptykon i ClientEarth Polska. Był także członkiem Obywatelskiego Forum Legislacji działającego przy Fundacji Batorego oraz zespołu redakcji kulturaliberalna.pl. W 2011 r. został odznaczony Nagrodą Tolerancji przez polskie organizacje LGBT. W 2016 r. otrzymał Nagrodę Radia TOK FM im. Anny Laszuk.

 

 

Konferencja "Who is Europe?" jest częścią projektu finansowanego przez Komisję Europejską "Critical Heritages: performing and representing identities in Europe – CoHERE".

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 693289.

Wydarzenie zostało objęte patronatem Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018.