Żydowskie dziedzictwo kulturowe

Rozwój kolekcji historii mówionej Muzeum POLIN

W ramach bilateralnego programu HL-Senteret oraz Muzeum POLIN w latach 2020-2024 realizowane są działania dokumentujące losy Żydów polskich i historię społeczną z perspektywy osobistej świadków historii oraz działaczy na rzecz dziedzictwa żydowskiego. Nowe wywiady uzupełnią liczącą ponad 1000 wywiadów kolekcję historii mówionej Muzeum POLIN.

Wywiady o charakterze narracyjnym przeprowadzamy w obrębie trzech obszarów tematycznych, które umożliwiają uchwycenie szerokiego wachlarza kontekstów historycznych i kulturowych, osobistych przeżyć, a także różnorodnych tożsamości w kontekście jednostkowym i zbiorowym. 

  • Wspólnoty i instytucje żydowskie: dzisiejsza rola i znaczenie

    Dokumentujemy doświadczenia biograficzne, światopogląd oraz działalność reprezentantów instytucji żydowskich i lokalnych aktywistów zajmujących się zachowaniem i upowszechnianiem dziedzictwa żydowskiego w Polsce (m.in. laureaci Nagrody POLIN).

  • Znaczenie upamiętniania Zagłady w Polsce i Norwegii

    Badamy pamięć o Zagładzie Żydów polskich, dokumentując losy świadków historii i wpływ doświadczenia Zagłady na światopogląd, życie oraz tożsamość ich potomków. Dokumentujemy także praktyki związane z upamiętnianiem Zagłady w sferze publicznej i prywatnej, z procesem transmisji międzypokoleniowej oraz stosunkiem do miejsc pamięci poświęconych Zagładzie.

  • Być Żydem w wielokulturowym społeczeństwie

    Dokumentujemy różnorodne, dynamiczne aspekty indywidualnej oraz zbiorowej tożsamości Żydów polskich w kontekście lokalnym oraz transnarodowym, gdzie tożsamość definiowana jest przede wszystkim poprzez stosunek do przeszłości (historii rodzinnej, pamięci, tradycji), poprzez relację względem tzw. znaczących innych (osób, które miały istotny wpływ decyzje życiowe i wybory tożsamościowe) czy poprzez uczestnictwo we wspólnotowych formach życia żydowskiego o charakterze nieformalnym oraz zinstytucjonalizowanym.

Naszymi rozmówcami są Żydzi mieszkający w Polsce (reprezentanci różnych pokoleń), liderzy społeczności żydowskiej w Polsce, Ocalali podczas Zagłady, potomkowie Żydów polskich na świecie, darczyńcy obiektów do kolekcji Muzeum POLIN, Polacy ratujący Żydów podczas Zagłady oraz ich potomkowie, a także lokalni aktywiści działający na rzecz dziedzictwa żydowskiego w Polsce.

Wywiady są opracowywane oraz udostępniane w zakładce "Historia mówiona" na portalu Wirtualny Sztetl oraz na kanale YouTube "Historia mówiona / Kolekcja Muzeum POLIN".

Działania rozwojowe wokół kolekcji historii mówionej stanowią część prac nad portalami wiedzy Muzeum POLIN Wirtualny Sztetl i Polscy Sprawiedliwi. Wywiady ze świadkami historii stanowią istotną podstawę źródłową oraz uzupełnienie publikowanych na portalach opracowań historycznych, służąc upowszechnianiu wiedzy o historii Żydów polskich.

Logo projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe - od prawej logotypy Iceland Lichtenstein Norway Grants, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Muzeum POLIN. Pod spodem napis Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

www.eeagrants.org, www.norwaygrants.org, www.gov.pl